دانلود مقاله و پايان نامه دانشچويي
صفحه ها
آمار وبلاگ
تعداد بازديد ها : 1466
تعداد نوشته ها : 405
تعداد نظرات : 0

فرمت :WORD                                                     تعداد صفحه :133

فهرست

 

 

  قسمت اول

     تحلیل پایداری شیب با بهره گیری ازتکنیکهای عددی پیشرفته ....................................... 1

خلاصه ............................................................................................................................................2

فصل اول

1 . معرفی.................................................................................................................................3

فصل دوم

2 . روشهای قراردادی تحلیل شیب سنگ....................................................................... 6

 2 .  مقدمه................................................................................................................. 6

 2 . آنالیز سینماتیک............................................................................................... 6

 2 . آنالیز تعادل محدود.......................................................................................... 7

 3  2 . تحلیل انتقالی................................................................................... 8

 3  2 . تحلیل واژگونی................................................................................ 9

  3  2 . تحلیل چرخشی............................................................................11

 4  2 . شبیه سازهای ریزش سنگ.........................................................................16

فصل سوم

3 . شیوه های عددی تحلیل شیب سنگ.....................................................................19

 3 . روش پیوسته...................................................................................................20

 3 . روش غیرپیوسته.............................................................................................23

 2  3 . شیوه اجزای ناپیوسته...................................................................24

 2  3 . تحلیل تغییر شکل ناپیوستگی....................................................32

 2  3 . کدهای جریان ذره.........................................................................33

 3 . روش هیبریدی...............................................................................................36

فصل چهارم

4 . توسعه و کاربرد مدل چندگانه.................................................................................37

فصل پنجم

5 . پیشرفتهای آینده.......................................................................................................42

قسمت دوم

شبیه سازی پایداری شیب از طریق رادارجهت استخراج معادن به طور روباز................44

خلاصه........................................................................................................................................45

فصل اول

1 . مقدمه..........................................................................................................................46

 1 . پیش زمینه....................................................................................................46

2- 1 . احتیاجات کاربر..............................................................................................46

 1 .  روش‌های ممکن........................................................................................46

1 - 3  1 .  نمایشگر زمین لرزه...................................................................47

 2  3  1 .  رادار...........................................................................................47

 3  1 .  لیزر..............................................................................................48

 3- 1 . عکس برداری................................................................................48

 1 .  انگیزه برای استفاده از رادار....................................................................49

 1 . کارهای سابق بر این برای نشان دادن شیب با استفاده از رادار.......49

 1 .  شیب و محدودیت‌ها...............................................................................50

فصل دوم

2 . رادار با فرکانس مدرج..........................................................................................51

1 - 2 . مفهوم رادار با فرکانس مدرج.................................................................51

 2 .  پارامترهای رادار.....................................................................................51

 2 .  راه اندازی رادار.......................................................................................53

4 - 2 .  بررسی اجمالی از اینترفرومتری راداری.............................................53

فصل سوم

3 . شبیه سازی یک سلول منفرد، توسط اسکن...................................................56

 3 . مفهوم شبیه سازی مطلب......................................................................56

 1  3 . تولید نقاطی برای شبیه سازی یک هدف مسطح............56

 1  3 . محاسبه مجموع انعکاس فرکانس........................................57

 1- 3  مدل سازی از طریق صدا.......................................................58

 1  3 . مدل سازی یک تغییر و جابجایی در فاصله......................58

 3 .  روش‌های به وجود آوردن محدوده فرکانس.....................................59

 2  3 .  لایه گذاری از پایین‌ترین نقطه

                      برای افزایش رزولوشن تصویر......................................59

 2  3 .  حذف زواید (بزرگنمایی) برای

                      پایین آوردن سطوح لبة فرعی....................................59

 2  3 . پایه بندی برای حذف شیب فاز........................................60

 3 .  تعیین تغییر در فاصله........................................................................61

 3  3 .  انتقال به محدوده زمانی.......................................................61

 3  3 .  پیوستگی فازی.......................................................................62

 3  3 .  اختلاف فاز..............................................................................64

 3  3 . ابهام در فاز اختلافی..............................................................65

 3  3 . تعیین منطقه مورد نظر........................................................65

 3  3 . حذف جهش‌های  در مقایر فاز...........................................66

 3  3 .  محاسبه شیفت در دامنه....................................................66

 4  3 .  نتایج شبیه سازی...............................................................................68

5 -3 .  نتیجه گیری...........................................................................................70

فصل چهارم

4 . قرائت‌های آزمایشگاهی سلول منفرد............................................................71

 4 .  پارامترهای رادار مورد استفاده برای قرائت‌ها...............................71

 2  4 .  اصطلاحات برای الگوریتم .............................................................73

 2  4 .  جمع کردن اسکن‌ها برای بهبود ..................................73

 2  4 .  انحنای ظاهری دیوار به واسطه پهنای اشعه بالا........73

 3  2  4 .  تغییر در پهنای باند بالای حذف

                      خطاهای موجود در شیفت بزرگ .........................76

 4.  نتایج قرائت‌های تجربی ...................................................................76

 3  4 .  خطاهای شیفت کوچک.................................................77

 3  4 .  خطاهای شیفت بزرگ...................................................77

 4  4 . نتیجه گیری ...................................................................................78

فصل پنجم

5 . شبیه سازی کل اسکن...................................................................................79

1- 5 . مفهوم شبیه سازی مطلب..................................................................79

 1  5 . تولید نقاط برای شبیه سازی سطح دیواره.................79

 1  5 .  مدل سازی شیفت در دامنه ........................................79

 5 .  نتایج شبیه سازی  انتقال جرم ....................................................81

 2  5 . خطاهای شیفت کوچک..................................................82

 2  5 . خطاهای شیفت بزرگ....................................................82

 5 . نتیجه‌گیری ......................................................................................84

فصل ششم

6 . عدم ارتباط موقتی.........................................................................................85

 6 .  تعریف عدم ارتباط موقتی ............................................................85

 6 . مقدار اطمینان  پیک منحنی ارتباط فاز .................................86

 6 . عدم ارتباط موقتی به واسطه تغییر در زاویه .............................87

 3  6 . مدلسازی تغییر در زاویه ...............................................87

 3  6 . کاهش در ارتباط به واسطه تغییر در زاویه................87

 3  3  6 . نتایج تشبیه سازی برای تغییر در زاویه ..................87

 6  . عدم ارتباط موقت به واسطه شیفت موضعی............................91

 4  6 .  مدلسازی شیفت موضعی ...........................................91

 4  6 .  شیفت میانگین کل سلول .........................................91

 4  6 . کاهش در ارتباط به واسطه شیفت موضعی.............92

 4  4  6 . نتایج برای شبیه سازی برای شیفت موضعی.........93

 5  6 . نتایج شبیه سازی برای شکست گوه‌ای .................................94

 5  6 . مدلسازی شکست گوه‌ای ..........................................95

 5  6  نتایج شبیه سازی برای شکست گوه‌ای ...............95

 6 . نتیجه‌گیری ...................................................................................96

1 – 6 – 6  . خلاصه نتایج شبیه سازی......................................97

 6  6 .  مقدار اطمینان بر عنوان اندازه پایداری ...............98

 6  6 .  تغییر در روش برای کاهش

                        عدم ارتباط موقتی ........................................98

فصل هفتم

7 . تغییرات اتمسفری..................................................................................100

 7 .  اثر تغییرات اتمسفری.............................................................100

 7 .  شبیه سازی رفلکتور گوشه‌ای .............................................101

 7 .  شبیه سازی تغییر در شرایط اتمسفری ............................101

 3  7 .  تغییر در دما ..........................................................102

 3  7  تغییر در فشار........................................................102

 3  3  7 .  تغییر در فشار جزئی بخار آب .........................104

 7 .  تغییر اثرات اتمسفری با دامنه ...........................................106

 7 .  الگوریتم ارتقاء یافته..............................................................107

 7 .  نتایج برای شبیه سازی .......................................................107

 7 . نتیجه گیری ...........................................................................108

فصل هشتم

8 . نتایج................................................................................................................110

 8 . مرور فرضیه......................................................................................110

2 – 8 . خلاصه نتایج................................................................................112

 3  8 . ارزیابی نهایی تکنیک ..................................................................112

 8 .  روش اسکن توصیه شده .............................................................113

منابع و معاخذ...........................................................................................................115

پنج شنبه 5 5 1396 1:7 بعد از ظهر
(0) نظر

فرمت :WORD                                                     تعداد صفحه :128

فهرست مطالب

********************************

 

عنوان ================================================  صفحه

 

 

مقدمه و هدف

پیشینه مطالعاتی

متدولوژی و روش کار

خلاصه و چکیده گزارش 

موقعیت و شرایط جغرافیایی

زمین شناسی عمومی

فتوژئولوژی و تدقیق نقشه زمین شناسی

چینه شناسی و سنگ شناسی

آمیزه رنگین CM

نهشته های کواترنری Q  

بررسی و ارائه درصد گسترش سازندها در واحداهای فیزیوگرافی

بررسی تکتونیک ، عناصر ساختاری و لرزه زمین ساخت و ارائه نقشه مربوطه

بررسی فرآیندهای فرسایشی (معرفی انواع هوازدگی و چهره های فرسایشی)

بررسی حساسیت به فرسایش واحدهای چینه سنگی و ارائه نقشه مربوطه

بررسی منشأ نهشته های رسوبی و عوامل جابجائی آنها

بررسی خصوصیات هیدرودینامیکی نفوذپذیری و سیل خیزی سازندها و ارائه نقشه های مربوطه

بررسی کیفی واحدهای چینه سنگی از نظر منابع قرضه و ساختگاه و ارائه پروفیل زمین شناسی آبراهه های اصلی

بررسی موارد خاص تاثیر گذار در حوزه

ژئومورفولوژی

واحدهای ژئومورفولوژیکی

تیپ های ژئومورفولوژیکی

رخساره های ژئومورفولوژیکی  

پهنه های لغزشی _ ریزشی

پیشنهادات اجرائی آبخیز داری از دیدگاه  زمین شناسی

منابع و مآخذ

 

 

 1. مقدمه و هدف

مطالعات زمین شناسی و ژئومورفولوژی بعنوان مطالعات پایه نقش اساسی را درطرحهای آبخیزداری دارد زیرا با استفاده از نقاط ضعف و قوت تشخیص داده شده در این مطالعات ضمن هدایت گروههای سایر بخش ها طراحان وبرنامه ریزان را برای اتخاذ راهبردها و تصمیم های مبتنی بر شناخت صحیح و حقیقی از عوامل موجود در عرصه آبخیز رهنمون می سازد .

این مطالعات با در نظر گرفتن مجموعه عوامل و شرایط اقلیمی ، زمین شناسی ، زمین ساخت و زمین ریخت شناسی و  حاکمبر زیر حوزه ها و مناطق مورد مطالعه به ارزیابی و بررسی استعداد های طبیعیحوزه  و تعیین اولویت بندی هر یک از زیر حوزه ها از نطقه نظر مسائل و مشکلات عارض بر آنها نظیر فرسایش ، سیل خیزی ، تخریب پوشش گیاهی و کم آبی و  می پردازد .

از طرفی دیگر عوامل زمین شناسی نظیر جنس سنگ ، مقاومت آن در برابر بارگذاری ، روند و نوع شکستگیها ، فاصله داری و بازشدگی درزه ها ، موقعیت گسلهای فعال ، امکان لرزه خیزی منطقه و نقش اساسی را در تعیین موقعیت مکانی سازه های آبخیزداری دارد .

عوامل زمین شناسی سبب ایجاد منابع قرضه سنگی و خرده سنگی در حوزه می شوند که شناسایی موقعیت مکانی و کیفیت آنها امری اساسی در تعیین نوع سازه ها و اجرای اقتصادی آنهاست .

نظر به اولویت مناطق روستایی و محرومیت زدائی از آنها و به منظور کنترل سیل و فرسایش و رسوب وذخیره سازی بهینه منابع آب و خاک طرح تفضیلی  اجرائی حوزه آبخیز برنطین شهرستان رودان در دستور کار مدیریت آبخیزداری سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان قرار گرفته است.

مطالعات زمین شناسی و ژئومورفولوژی دارای مجموعه ای از اهداف پایه به منظور ایجاد مبنا برای مطالعات سایر بخشها و مجموعه ای از اهداف مستقل به شرح ذیل می باشد :

1- بررسی واحدهای چینه سنگی حوزه به منظور شناسایی انواع رخساره های سنگی موجود در حوزه جهت بکارگیری در مطالعات خاک شناسی .

2- بررسی زمین ساخت وتکتونیک منطقه در راستای نقش عناصر ساختاری و گسلها در لرزه خیزی و پایداری سازه ها و 

3- تعیین واحدهای لیتولوژیک حساس به فرسایش پذیری به منظور بکارگیری در مطالعات فرسایش و رسوب .

4- تعیین مناطق نفوذپذیر و نفوذناپذیر به منظور شناسایی استعداد سیل خیزی واحدهای سنگی و مناطق با ارزش از نقطه نظر آب زیرزمینی وپخش سیلاب ومطالعات سیل خیزی در هیدرولوژی و تلفیق

5- تعیین واحدها ، تیپ ها و رخساره های ژئومورفولوژیکی به عنوان یک مبنادر مطالعات خاک شناسی ، فرسایش و رسوب پوشش گیاهی وواحدهای برنامه ریزی .

 مشخص نمودن منابع قرضه سنگی و خرده سنگی مناسب جهت استفاده در ساخت سازه های آبخیزداری و رتبه بندی واحدهای سنگی ازدیدگاه ساختگاه و پی سازه ها

7- بررسی و مشخص نمودن موارد خاص تاثیر گذار در حوزه نظیر زمین لغزشها ، گنبدهای نمکی ، برف و بهمن و 

جهت انجام مطالعات زمین شناسی و ژئومورفولوژی حوزة آبخیز برنطین شرح خدمات صفحة بعد از طرف کارفرمای محترم به این مشاور ابلاغ گردیده است :

 زمین شناسی و ژئومورفولوژی :

1- جمع آوری عکس ، نقشه ، منابع اطلاعاتی و آماری .

2- ارائه متدولوژی .

3- ارائه خلاصه گزارش .

4- ارائه  موقعیت جغرافیایی و راههای دسترسی و نقشه مربوطه .

5- تدقیق فتوژئولوژی و ارائه جزئیات جدید در نقشه با مقیاس 1:25000  یا   1:10000  .

6- تدقیق نقشه زمین شناسی با مقیاس 1:25000  یا 1:10000  .

7- تدقیق واحدهای چینه ای ( جنس ، لایه بندی ، کنتاکت لایه ، شیب و جهات شیب .

8- تدقیق ارائه درصد گسترش هر سازند .

9- تدقیق تکتونیکی ( معرفی چین خوردگی ها ، گسلها ، شکستها ) و ارائه نقشة زمین ساخت .

10- تدقیق فرآیند های فرسایش در حوزه ( معرفی اناع هوازدگیها در واحدهای سنگی حوزه ) .

11- تدقیق حساسیت به فرسایش واحدهای سنگی و ارائه نقشه حساسیت به فرسایش .

12- تدقیق منشأ رسوبات و اثرات عوامل جابجایی آنها و ارائه راهکارهای عملی جهت جلوگیری و مقابله با خطرات احتمالی .

13- تدقیق نفوذپدیری حوزه و ارائه نقشه نفوذ پذیری .

14- تدقیق خصوصیات هیدرودینامیکی واحدهای سنگی و تأثیر کمی و کیفی آنها بر منابع آب .

15- تدقیق برشهای زمین شناسی در امتداد رودخانه اصلی و ارائه نقشة آن .

16- تدقیق اطلاعات منابع قرضه و ارائه نقشه موقعیت و تعیین روشهای مناسب بهره برداری با هدف جلوگیری از ایجاد فرسایش و رسوب .

17- بررسی واحدهای سنگی از نظر احداث سازه ها و ابنیه های آبخیزداری و مشخص کردن محدودیت ها و مشکلات و نیز قابلیتها .

18- تدقیق موارد خاص تأثیر گذار در حوزه نظیر گنبدهای نمکی و معادن و مناطق بهمن گیر و .... .

19- تدقیق واحدها ، تیپ ها و رخساره های ژئومورفولوژی و ارائه نقشه .

20- تدقیق پایداری ، پهنه های لغزشی و ریزشی و تهیه نقشه ناپایداری شیبها و تکمیل پرسشنامه مخصوص اطلاعات زمین لغزش .

21- پیشنهاد عملیات اجرایی کنترل رسوبات واحدهای سنگی رسوب گیر و پایداری شیبها و حرکات توده ای و اولویت بندی عملیات اجرایی .

2- پیشینه مطالعاتی:

محدوده مطالعاتی درشهرستان روران استان واقع گردیده است. مطالعلت زمین شناسی در این نواحی همانند سایر نواحی ایران با بررسیهای به مقیاس 000/1:250 بوده است حوزه آبریز – در شیت زمین شناسی 000/1:250 میناب واقع است که به عنوان بخشی از پهنه ساختاری –رسوبی مکران محسوب می شود که در آن پی سنگ از نوع پوسته های اقیانوسی است که با – نسبتاً ضخیمی از رشته های فلیشی و مولاسی کرتاسه پسین پلیوس پوشیده شده اند. این بررسیها توسط تیمی مشترک از کارشناسان شرکت مهندسین پاراگن استرالیا و سازمان زمین شناسی کشورطی سالهای اولیه انقلاب اسلامی انجام شد. زمین شناسی همچون Bailey, child, Dalaei, Jones, swain, smith, pooyai, motamedi, peterson  تحترهبری دکتر مورگان ، مک گال و مهاجر اشجعی این تحقیقات را با تهیه نقشه 000/100 :1 زمین شناسی میناب در سال 1359 به پایان رسانیده اند. علاوه بر این بررسیهایی پایه ای توسط سازمان زمین شناسی کشور مطالعات و بررسیهای دیگر زمین شناسی در قالب پروژه های عمران ، اکتشافها و ... در منطقه به انجام رسیده است. به عنوان نمونه می توان به

 • طرح پی جویی مواد معدنی خاص درمیناب 1371 (سازمان صنایع و معادن استان هرمزگان)
 • طرح پی جویی سنگهای تزئینی و نما در میناب ، رودان و جاشک 1378 (مهندسین مشاور تحقیقات معدنی خاک --)
پنج شنبه 5 5 1396 1:5 بعد از ظهر
(0) نظر

فرمت :WORD                                                     تعداد صفحه :277

فهرست         صفحه

 

تشکر وقدرانی:5

فصل اول :7                                

زمین شناسی ساختمانی و توضیحات اجمالی از معدن سرب راونج:8    

چکیده :9

مشخصات وخصوصیات سرب :10

خصوصیات قابل توجه:10

تاریخچه 11    

جداسازی:12

ایزوتوپ ها:12

مقدمه :13

تاریخچه راه اندازی معدن وکارخانه :16

زمین شناسی منطقه:17

ژنز کانسار سرب و نقره راونج:17

ذخایر سرب و روی راونج:18

تجهیزات و ماشین آلات معدن و کارخانه راونج :18

موادمصرفی کارخانه:19

موادشیمیایی:19

آب:20

برق:20

سوخت:20

مواد و قطعات مصرفی:20

عکس:22

میزان استخراج در سالهای گذشته:23

مواد مصرفی آتشباری در معدن:24

موادمصرفی در کارخانه:24

توصیف فرایند:25

فلوشیت کارخانه:26

مشخصات خوراک و محصولات کارخانه :27

تعداد پرسنل:29

مقدمه:31

وضیعت آب و هوایی:32

شرایط زندگی:32

شمه ای در مورد سن زمین:32

اصول چینه شناسی در محیط های رسوبی:37

رخساره هایمحیط خشکی :37

رخساره هایمحیط دریایی:37

تقسیم محیط های دریایی از لحاظ شکل وعمق:38

تقسیم بندی محیط های زیستیدریایی:39

تقسیم بندی محیط های دریایی از نظر نوع رسوبات 39

تعیین سن سنگ ها در چینه شناسی:41

تعیین سن مطلق :44

روش سرب:45

پالوژئوگرافی و ارتباط چینه شناسی :45

روش مطالعات پالئوژئوگرافی:46

شناسایی محیط رسوبی:46

حدود حوضه های رسوبی :47

رخساره ها و ارتباط غیر مستقیم با کوهزایی: 49

رخساره ها و ارتباط غیر مستقیم آنها با آب و هوا: 49

مطالعات پالئوژئوگرافی: 50

فرونشستن کف دریا :51

حرکت قاره ای :51

دلایل چینه شنااسی: 51

دلایل دیرینه شناسی: 52

دلایل پالئومگنتیسم:52

واحدهای چینه شناسی:52

پرکامبرین :58

تقسیمات پرکامبرین :60

تقسیمات و حدود دوران پالئوزوئیک:63

تقسیمات دوران مزوزوئیک:71

دوران سنوزوئیک:82

دوره کواترنری :87

زمین شناسی عمومی منطقه :88

حرکات دوران اول:90

حرکات دوران دوم :90

فعالیت ماگمایی: 93

فاز ماگماتیت دوران اول:93

فاز ماگماتیت دوران دوم:94

فاز ماگماتیت ترسیر :94

فصل دوم :96

محیط زیست منابع معدنی:97

مقدمه :98

منابع معدنی:99

عموامل کنترل کننده دسترسی به مواد معدنی :100

عوامل زمین شناسی:100

عوامل مهندسی:102

عوامل محیطی :103

مواد مصرفی و الگوهای اقتصاد جهانی:105

دوران نوین مواد معدنی در جهان:106

ژئو شیمی زیست محیطی منابع معدنی:106

سرب :107

منابع آلودگی:108

بیمار های ناشی از قرارگیری در معرض سرب:113

علائم ناشی از آلودگی به عنصر:114

اثرات حاد:115

اثرات خونی:115

اثرات عصبی:115

اثرات کلیوی:116

اثرات تولید مثلی:116

سرطان زایی:116

اثر سرب در آلودگی محیط زیست:117

تاثیر سرب برسلامت انسان :118

راههای ورود سرب به بدن :120

دستگاه گوارش :120

دستگاه تنفس :120

جذب از طریق پوست:122

اثرات زیان آور سرب بر بدن انسان:122

دفع سرب از بدن :122

معالعجه مسمومیت های سربی :123

تاثیر سرب در آلودگی :124

تاثیر سرب در آلودگی خاک ها :125

تاثیر سرب در آلودگی آب ها :127

تاثیر سرب در آلودگی گیاهان :128

روی:130

منابع آلودگی:131

بیماری های ناشی از قرار گیری در معرض روی:131

مسمومیت حاد:134

مسمومیت مزمن:135

مسمومیت ژنتیک:135

مسمومیت باروری:136

اثر ضد مسمومیت:136

داده های مسمومیت شغلی :136

درمان:136

سرب چیست:139

مسمومیت سرب چگونه به وجود می آید:139

چه کسانی در معرض مسمومیت با سرب هستندو چه خطراتی آنها را تهدید می کند:140

مسمومیت با سربچگونه مشخص می شود:141

آیا امکان اندازه گیری سرب خون در کشور وجود دارد:141

آلودگی سربی از کجا منشاء می گیرد:142

راه های جذب سربدر بدن چیست:143

سرب خون در چه کسانی باید آزمایش شود:143

آیا مسمومیتسرب درمان پذیر است:144

برای حفظ سلامت خانواده از آلودگی سرب باید چه کرد:144

سرب عامل خطر ساز در کودکان:145

مادران می توانند ابتدا برای جلوگیری از ورود سرب به بدن کودکان اقدامات زیر را انجام دهند:146

آلودگی محیط با سرب:146

اصول ژئوشیمی محیط زیست:147

مخازن ژئوشیمیایی:149

لیتوسفر :150

هیدروسفر:150

اتمسفر:152

بیوسفر:153

چرخه های ژئوشیمایی :155

آلودگی طبیعی:156

آلودگی تولید شده به وسیله انسان:157

آلودگی اسیدی:159

درمان:162

نتیجه گیری:164

فصل سوم:167

اثرات زیست محیطی اکتشاف و استخراج و فرآوری موادمعدنی:168

اثرات زیست محیطی اکتشاف موادمعدنی:170

اثرات زیست محیطیاستخراج مواد معدنی:171

اثرات زیست محیطی فرآوری مواد معدنی:177

نقش مهندسی فرآوری در کاهش خطرات زیست محیطی باطله های معدنی:181

فاضلاب اسیدی چیست:182

روش های کاهش فاضلاب اسیدی :184

فرآوری و چگونگی تاثیر آن بر فاضلاب های اسیدی:187

تولید سرب و نگرانی هایزیست محیطی آن:194

آلودگی آلودگی محیط سرب:198

هشدارها:199

فصل چهارم:200

شیمی و آنالیز سرب:201

مشخصات شیمیایی:202

مقدمه :206

زمینه های تجربی و کیفی :206

رده بندی روش های تجزیه ای :207

روش های جداسازی :210

دستگاهوری در تجزیه:211

نگاه اجمالی:212

تبلور:212

تقطیر :213

رسوب دادن :213

استخراج:214

کروماتوگرافی:214

انواع کروماتوگرافی:217

انتخاب بهترین روش کروماتوگرافی:220

کروماتوگرافیتبادلیونی:222

رزین های متداول تبادلیونی:223

خواص رزین ها :224

تبادل گرهاییونی معدنی:226

انواع تقطیر :228

تعادل بخار با محلول آزوئوتروپ:229

آنالیز استریولوژیک کلومرول های کلیه بدنبال:238

مقدمه:238

مواد و روش کار:240

چرخه های بیوژیوشیمیاییو تعادل آب:246

روشهای تجزیه آب سرب:246

نقش نمزارها در حذف فلزات از آب :248

فواید دیگر نمزارها :253

ارزش های تجاری:256

منابع:257

فصل اول

 

زمین شناسی ساختمانی وتوضیحات اجمالی از معدن سرب راونج

 

 

بنام خدا

 

چـکـیده

امروزه کلیه مسائل مربوط به مهندسی پیوند عمیقو تنگاتنگی را با موضوع حفاظت محیط زیست پیدا کرده اند و این بحث علی الخصوص در زمینه علم معدنکاری نقش چشمگیر و پررنگتری دارد.هر مهندس و یا هرکارگر فنی که در معدن کار می کند باید نه تنها به توصیه های و متدهای پیشرفته در جهت ازدیاد تولید و راندمان کار توجه داشته باشد بلکه همواره درکلیه شرایط و مسیرهای منتهی به استخراج هر نوع ماده معدنی باید توجه کافی به محیط زیست را سر لوحه خود قرار دهد.

مساله حفاظت محیط زیست در عملیات معدن کاری چند سالی است که نظرمتخصصان این رشته را در کشورهایدر حال توسعه به خود جلب کرده است.در حالی که در کشورهای در توسعه یافته وصنعتی این موضوع یکی از مسائل روز آنها استوبرنامه ریزان سازمان های اجرایی در این زمینه مطالعات و تحقیقات وسیعی انجام داده اند و این امر ناشی از اهمیت موضوع مورد تحقیق می باشد.پروژه حاضر ابتدا نگاهی کوتاه به بحران منابع معدنی در جهان و در واقع میزان موجودیت و امکان دسترسی در سال های آتی به این منابع را با توجه به کنترل کننده های مختلف بررسی می کند.و اما در فصل بعد مساله از زاویه دیگر و دقیقتری بررسی خواهند شدو در واقع نگاهی دارد به ژئوشیمی نیاز و منابع معدنی چرا که بسیاری از مسائل زیست محیطی به فهم اصول پایه ژئوشیمی نیاز دارد که برحرکت آلدوه کننده ها حاکم است.و در بخش دیگر نگاهی کلی ،اما تازه تری به اثرات زیست محیطی سه بخش عمده عملیات معدنکاری یعنی اکتشاف ،استخراج وفراوری مواد معدنی دارد.

اما در بخش زمین شناسی ساختمانی معدن سرب روانج ابتدا نگاهی دارد به مشخصات عمومی معدن و سپس نگاهی دارد به بخش ها وتقسیمات و سازند هاو نوع زمین شناسی معدن سرب راونج ،و در مرحله بعد  تاریخچه زمین شناسی وچینه شناسی در دوران های مختلف را مورد بررسی قرار می دهیم.

 

مشخصات و خصوصیات سرب

سرب عنصر شیمیایی است که در جدول تناوبی با نشان (پی بی)  وعدد اتمی 82 وجود دارد.سرب عنصری سنگین ،سمی وچکش خوار است.که دارای رنگ خاکستری کدر می باشد.هنگامی که تازه تراشیده شده سفید مایل به آبی است اما در معرض هوا به رنگ خاکستری تیره تبدیل می شود.از سرب در سازه های ساختمانی،خازن های اسید سرب،ساچمه گلوله استفاده شده و نیز بخشی از آلیاژهای لحیم،پیوتر و آلیاژهای گدازپذیر می باشد.سرب سنگین ترین عنصر پایدار است.

خصوصیات قابل توجه سرب:

سرب فلزی است براق ،انعطاف پذیر،بسیار نرم،شدیدا چکش خوار و به رنگ سفید مایل به آبی که از خاصیت هدایت الکتریکی پایینی برخوردار می باشد.این فلز حقیقی به شدت در برابر پوسیدگی مقاومت می کند وبه همین دلیل از آن برای نگهداری مایعات فرسایشگر (مثل اسیدسولفوریک) استفاده می شود.با افزودن مقادیر خیلی کم آنتیموان یا فلزات دیگر به سرب می توان آن را سخت نمود.

کاربردها:

کاربردهای اولیه سرب عبارت از سازه های ساختمانی،رنگدانه های مورد اساتفاده در لعاب سرامیک و لوله های انتقال آب کاخ ها و کلیساهای بزرگاروپا  در وسایل تزئینی،سقفها لوله ها و پنجره ها دارای مقادیر قابل توجهیسرب هستند.این فلز (در حالت عنصری) پس از آهن،آلومینیوم،مس و روی بیشترین کاربرد را دارد.موارداستفاده معمولی سرب عبارت است از:

در باطری های اسید سرب،در اجزای الکترونیکی،روکش کابل،لوله های سربی(اگر چه استفاده از اتصالات سربی در لوله های آب آشامیدنی در دهه 90 درآمریکا قانونی بو،امروزه کاربرد آنچنانی ندارد.) ،مهمات،درشیشه ها سرامیک شیشه های سربدار،در رنگ ها(از سال 1978 در آمریکا و به تدریج از دهه 60 تا دهه 80 در انگلستان ممنوع شداگر چه رنگ سطوح قدیمی می توانست تا 50 درصد وزن از سرب باشد) آلیاژها،ییوتر،اتصالات و مواد پر کننده دندان.همچنین در بام ها به عنوان درزگیر برای محافظت در برابر باران مورد استفاده قرار می گیرد.در گازوئیل (بنزین) به عنوان تترا اتیل و تترا متیل سرب برای کاهش صدای موتور کاربرد دارد.فروش بنزین سربدار در آمریکا از سال 1986 و در اتحادیه اروپا از سال 1999 ممنوع شد.

سرب یک ابر رسانا با دمای بحرانی 95.265 و20.7 درجه سانتیگرادمی باشد.

تاریخچه :

به علت فراوانی سرب (هنوز هم ان گونه است،تهیه آسان،کار کردن آسان با آن،اعطاف پذیری و چکش خواری بالا و پالایش راحت،حداقل از 7000 سال پیش مورد استفاده بشر می باشد.در کتاب خروج به این عنصر اشاره شده است.کیماگران می پنداشتند سرب قدیمی ترین فلز بوده و به سیاره زحل مربوط میشود.لوله های سربی که نشانه های امپراتوری روم را حمل می کردند هنوز هم بهکار می رود.

در اواسط دهه 80 تغییر مهمی در الگوهای پایان استفاده از سرب بهوجود آمده بود.بیشتر این تغییر ناشی از پیروی مصرف کنندگان سرب آمریکا از قوانین زیست محیطی بود که به طرز قابل ملاحظه ای استفاده از سرب را در محصولات به جز باطری از جمله گازوئیل،رنگ،اتصالات و سیستم های آبی کاهش داده یا حتی حذف کرد.

جداسازی:

سرب محلی در طبیعت یافت می شوداما کمیاب است.امروزه معمولا سرب در کانی های همراه با روی،نقره و بیشتر مس یافت می شود وبه همراه این مواد جدا می گردد.ماده معدنی اصلی سرب گالن است که حاوی 86.6 درصد سرب می باشد.سایر کانی های مختلف و معمول آن سروسیت و انگلسیت می باشد.اما بیش از نیمی از سربی که امروزه مورد استفاده قرار می گیرد بازیافتی می باشد.

سنگ معدن به وسیله مته یا انفجار جدا شده سپس آن را خرد کرده و روی زمین قرار می دهند. از آن سنگ معدن تحت تاثیر فرایندی قرار می گیرد که در قرن نوزدهم در استرالیا به وجود آمد.یک فرایند شناورسازی،سرب و دیگر مواد معدنی را از پس مانده های سنگ جدا می کند تا با عبور سنگ معدن،آب و مواد شیمیایی خاص از تعدادی مخزن که درون آنها دوغاب همیشه مخلوط می شود،عصاره ای به وجود آید.درون این مخزن ها هوا جریان یافته و سولفید سرب به حباب ها می چسبد و به صورتکف بالا آمده که می توان آن را جدا نمود.این کف (که تقریبا دارای 50 درصد سرب است) خشک شده سپس قبل از پالایش به منظور تولید سرب 97 درصد سینتر می شوند.بعد از آن سرب را طی مراحل مختلف سرد کردهتا ناخالصی های سبک تر بالا آمده و آنها را جدا می کنند.سرب مذاب با گداختن بیشتر به وسیله عبور دادن هوا از روی آن تشکیل لایه ای از تفاله فلزکه حاوی تمامی ناخالصی های باقی مانده می باشد تصفیه شده و سرب خالص 99.9 درصدبه دست می آید.

ایزوتوپ ها :

سرب به طور طبیعی دارای چهار ایزوتوپ پایدار است204 و206 و207 و208 .سرب 206 و207 و208 همگی پرتوزا بوده و محصولات پایانی زنجیره فروپاشیپیچیده هستند که به ترتیب در 235 و238 و 232 رخ می دهند.           

     مقدمه:

محدوده مورد مطالعه معدن سرب راونج در استان مرکزی منطقه راونج بین قم و دلیجان (30 کیلومتری شهرستان دلیجان) بوده که در این معدن  زمین شناسی ساختمانی آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

از نظر موقیعت جغرافیایی این کارخانه در طول جغرافیایی 50 درجه و44 دقیقه و7 ثانیه ،در عرض جغرافیایی 34 درجه و 10 دقیقه و 18 ثانیه و در منطقه ای به ارتفاع 2115 متر از سطح دریا قرار دارد،دسترسی به کارخانه از کیلومتر 30 جاده آسفالته دلیجان- قم از طریق جاده فرعی به طول 18 کیلومتر امکان پذیر است.

   از روستاهای اطراف کارخانه‌ می‌توان به روستای راونج (شکل 4-1) در 5 کیلومتری کارخانه اشاره کرد.کارخانه سرب راونج در منطقه کوهستانی قرار دارد که از نظر آب و هوایی دارای تابستان‌های معتدل و زمستان‌های سرد می‌باشد. تغییرات درجه حرارت سالانه متوسط بوده و از 20- درجه در فصل زمستان تا 30+ درجه سانتیگراد در فصل تابستان متغیر است]1[.


   به دلیل مساعد بودن آب و هوا در این مناطق روستاهای اطراف کارخانه از سکنه قابل توجهی برخوردار می‌باشند. قبل از راه‌اندازی معدن و کارخانه، مردم این نواحی اغلب از طریق دامداری و کشاورزی امرار معاش می‌کرده‌انددر این منطقه رودخانه هایی جریان دارد که آب مصرفی در این روستاها و نیزکارخانه از این رودخانه تأمین می شود. همچنین سد 15 خرداد در 20 کیلومتری کارخانه واقع شده است]1[.

پنج شنبه 5 5 1396 1:2 بعد از ظهر
(0) نظر

فرمت :WORD                                                     تعداد صفحه :263

فهرست

پیش گفتار

یکی از معضلات بزرگی که علم پزشکی از دیرباز با آن درگیر بوده است، ارائه درمانی قطعی برای بازسازی بافت های از کار افتاده و یا معیوب است. متداول ترین شیوه در درمان این نوع بافت ها، روش سنتی پیوند است که خود مشکلات عدیده ای را به دنبال دارد. از جمله این مشکلات می توان به کمبود عضو اهدائی، هزینه بالا و اثرات جانبی حاصل از پیوند بافت بیگانه Allograft))که مهمترین آنها همان پس زنی بافت توسط بدن پذیرنده است اشاره کرد. این محدودیت ها دانشمندان را بر آن داشت تا راه حلی مناسب برای این معضل بیابند.

   مهندسی بافت با عمر حدوده 1 ساله خود روشی نوید بخش در تولید گزینه های بیولوژیکی برای کاشتنی ها (Implants)و پروتزها ارائه کرده و وعده بزرگ تهیه اندام های کاملاً عملیاتی برای رفعمشکل کمبود عضو اهدائی را می دهد. اهداف مهندسی بافت فراهم سازی اندام هایکارآمد یا جایگزین های قسمتی از بافت برای بیمارانی با ضعف یا از کارافتادگی اندام و یا بیماری های حاد است که این امر با استفاده از روش‌های درمانی متنوع اندام مصنوعی- زیستی تحقق می یابد. بنا به تعریف، مهندسی بافت رشته ای است که از ترکیب  علم بیولوژی مواد و علم مهندسی یا بهعبارتی Biotech جهت بیان ارتباطات ساختاری بافت های فیزیولوژیکی و طبیعی پستانداران در راستای توسعه روش های نوین ترمیم بافت و جایگزین سازی بافت، توسعه یافته است. مهندسی بافت شامل مباحثی نظیر ترکیبات نوین سلول ها، بیومواد غیرسلولی، داروها، فرآورده های ژنی یا ژن هایی می باشد که قابل طراحی، تشخیص و ساخت بوده و امکان رهایش آنها به طور همزمان یا ترتیبی به عنوان عامل های درمانی میسر باشد. اگرچه داروها یا بیومواد غیر سلولی به مواد بسیاری اطلاق می گردد اما درمان های منهدسی بافتدر واقع منحصر به فرد هستند.

داربست مهندسی بافت

 در مهندسی بافت، سلول ها بر روی یک بستر از جنس پلیمر زیست تخریب پذیر بسیار متخلخل استقرار یافته، رشد و تکثیر می یابند. روند رشد این سلول ها در جهت بازسازی بافت در سه بعد است. یکی از اساسی ترین قسمت های مهندسی بافت، داربست های زیست تخریب پذیر هستند که تحت نام Scaffold شناخته می شوند. این داربست ها در حقیقت بستری متخلخل با ساختاری شبیه به ماتریس برون سلولی بافت (ECM)هستند که رشد سلول را به سمت تشکیل بافت مورد نظر جهت می دهند. از آنجا کلیه سلول های بدن به غیر از سلول های سیستم خون رسانی و بافت های جنینی خاص بر روی ECM رشد می کنند، ایجاد یک بستر مصنوعی در محیط in vitro بسیاراهمیت دارد. با رشد سلول ها بر روی داربست، داربست تخریب می شود. جنس این داربست ها پلیمر و در بعضی موارد کامپوزیت پلیمر- سرامیک است. پلیمر های متداول مورد استفاده در مهندسی بافت در جدول 1 آورده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

پر استفاده ترین پلیمر ها در مهندسی بافت پلیمرهای خانواده پلی- هیدروکسی اسید شامل PGA , PLA و PLGA هستندکه به طور گسترده به عنوان داربست مورد استفاده قرار می گیرند. داربست هایکامپوزیت پلیمر-سرامیک در موارد ارتوپدی استفاده شده و از مهمترین سرامیک های به کار رفته در آنها می توان به تری کلسیم فسفات، تتراکلسیم فسفات و هیدورکسی آپاتیت اشاره کرد. علت به کارگیری سرامیک ها در داربست، افزایش استحکام پلیمر، چسبندگی به استخوان و قابلیت تحرک رشد درون استخوان است. بهینه ترین کامپوزیت در این مورد ترکیب PLGA و هیدروکسی آپاتیت شناخته می شود.

   مکانیزم تخریب PGA , PLA و کوپلیمر های آنها بر اساس هیدرولیز تصادفی باندهای استری زنجیره پلیمری است. محصول نهایی این تخریب آب و  استکه به آسانی از بدن دفع می شوند. یک داربست ایده آل باید  دارای تخلخل مناسب برای انتشار مواد غذایی بوده و امکان پاکسازی مواد زائد را داشته و دارای پایداری مکانیکی مناسبی جهت تثبیت و انتقال بار باشد. علاوه بر این، شیمی سطح ماده باید چسبندگی سلول و علامت دهی داخل سلولی (intracellular signaling)را به نحوی ارتقاء دهد که سلول ها فنوتیپ طبیعی خودشان را بروز دهند. برایرشد سریع سلول، داربست باید دارای میکروساختار بهینه باشد، فاکتورهای مهم یک داربست عبارتند از اندازه خلل و فرج، شکل و مساحت ویژه سطح. خلل و فرج موجود در داربست در حقیقت مسیرهای غذارسانی سلول ها و دفع پسماندهای سلولی هستند. برای مثال خلل و فرج بهینه برای رشد سلولهای فیبروبلاست درون رست ، خلل و فرج مناسب برای بازسازی پوست یک پستاندار بالغ  30-350 , 20-125 برایبازسازی استخوان است. بنابراین هدف اصلی در ساخت داربست، کنترل دقیق اندازه خلل و فرج و تخلخل است. مورد دیگر نحوه ایجاد چسبندگی مناسب سلول بهسطح داربست است که در این مورد هم شیوه های متفاوتی به کار برده می شود، یکی از ساده ترین شیوه ها به کارگیری رشته های کوچک پپتیدی در پروتئین های ECM است که به عنوان واسطه مسئولیت چسبندگی سلول به بیومواد را بر عهده دارند. اجزاء گوناگون سرم قابل حل (پروتئین ها، پپتیدها) و رشته RGD برای تسهیل چسبندگی سلول شناخته شده اند.

روش های ساخت داربست

    از آنجا که ECM بافت های مختلف باهم تفاوت دارد، داربست های مصنوعی به کار رفته برای هر بافت نیز باهم فرق می‌کند. تهیه داربست هایی با ماتریس های مختلف نیازمند به کارگیری روش های ساخت متفاوتی است که هر یک شیوه و کاربرد منحصر به خود را دارد. ازجمله این روش ها می توان به
Melt Casting , Freeze Drying , Membrane Lamination , Solvent Casting

Gas Foaming , Polymerization, Phase Separation

 اشاره کرد. شکل داربست یا به عبارتی Morphology آن باید دقیقاً شبیه بافت معیوب باشد. برای شبیه سازی شکل داربست با قسمت ناقص اندام (defect) از شیوه های کامپیوتری همانند CAD استفاده می شود. داربست پردازش شده بر اساس این الگو مورفولوژی دقیقی از ناحیه معیوب بافت خواهد داشت.

در ذیل خلاصه ای از روش های مهم ساخت داربست آمده است.

قالب گیری حلال (Solvent Casting)‍: قالبگیری حلال یک روش ساده برای تولید داربست مهندسی بافت است. در این روش پلیمر در یک حلال مناسب حل شده و در قالب ریخته می شود. سپس حلال حذف گردیده و حالت پلیمر را در شکل مورد نظر حفظ می‌کند. این شیوه به شکل های قابل حصول محدود می شود. غالباً تنها طرح های قابل شکل‌گیری در این روش صفحات صاف و لوله ها هستند. البته با قراردادن صفحات صاف روی هم نیز می توان به اشکال پیچیده تر دست یافت. در این شیوه می توان با شستن ذراتی مانند کریستال های نمک کاشته شده درون پلیمر که Progen خواندهمی شود، داربست را به صورت متخلخل درآورد. مزیت اصلی قالب گیری حلال سادگیساخت بدون احتیاج به تجهیزات خاص است. همچنین از آنجا که عمل ساخت در دمایاتاق انجام می گیرد نرخ تخریب پلیمر زیست تخریب پذیر به روش قالب گیری حلال کمتر از فیلم های قالب گرفته شده از طریق تراکم خواهد بود. عیب اصلی قالب گیری حلال باقی ماندن احتمالی حلال سمی درون پلیمر است. برای رفع این عیب باید به پلیمر اجازه داد تا کاملاً خشک شده و سپس با استفاده از خلاء حلال باقی مانده را خارج نمود. عیب دیگر این روش احتمال تغییر یافتن ماهیت پروتئین و دیگر مولکول های موجود در پلیمر به واسطه استفاده از حلال است. (شکل 2)

 

 

 

 

لایه سازی غشاء (Membrane Lamination): لایهسازی غشاء روش های درمانی از طریق سلول های کپسوله شده برای رهایش گسترده ای از محصولات به دست آمده از مولکول های کوچک (برای مثال، دوپامین، انکفالین ها) تا محصولاتی با ژن های بسیار بزرگ (مانند فاکتورهای رشد، ایمیونوگلوبولین ها) را در بر می گیرد. رهایش مواد فعال در مناطق خاصی از بدن به طور سنتی توسط کپسول های پلیمری تخریب پذیر و غیر تخریب پذیر که حاوی یک یا چند دارو هستند احاطه شده است. در این حوزه مواد در حین ساخت بایک ماتریس پلیمری ترکیب شده و سپس بعد از مدت زمانی مشخص از میان ماده (diffusion) و یا در خلال تخریب ماده (erusion)آزاد می شوند. در این جا کنترل مناسب کنتیک های آزاد شده از اهمیت خاصی برخوردار است. یک مثال در این مورد کنتیک های رها شده مرتبه صفر به دست آمده از میله های کوپلیمر استات اتیلن- ونیل (EVAc)به کار رفته در رهایش عامل های شیمی درمانی در مغز است. در طول دو دهه اخیر محققان تلاش کرده اند که مواد را از ناقل های رهایش هیبریدی زیست مصنوعی (bioartificial) که شامل لایه های غشا بر سطح اجزاء سلولی کپسوله شده که درون غشا هستند آزاد کنند. کاربرد و هدف اصلی سلول های کپسوله شده، درمان دردهای مزمن بیماری پارکینسون و دیابت نوع I، همچنین ناتوانی های دیگر ناشی از افت ترشح عملکرد سلول است که با کاشت اندام یا درمان های دارویی به طور  کامل قابل مداوا نیستند. کپسوله کردن بافت عموما به دو شکل انجام می گیرد: لایه بندی غشا میکروکپسوله و ماکرو متخلخل در میکرو کپسوله سازی یک یا چند سلول با پراکندگی‌های کروی فراوان (با قطر 100-300 nm) کپسوله می شوند. در ماکرو کپسوله سازی تعداد زیادی از سلول ها یا توده های سلولی در یک یا چند کپسول نسبتاً بزرگ کاشته می شوند. مزیت روش دوم، پایداری شیمیایی و مکانیکی و سادگی بازیافت در صورت نیاز است. اولین دستگاهی که به این روش تأئیدیه ایالت متحده را کسب کرده است دستگاهی به نامکبدیار (Liver assist)

انجماد- خشک سازی (Freeze- Drying): این شیوه برای تولید داربست های PLG بسیارمتخلخل با مزیت قابلیت تلفیق رشد پایه پروتئینی و فاکتورهای تفاضلی در زمان پردازش، معرفی شده است. این شیوه قادر به ایجاد داربست هایی با تخلخل بیشتر از 90% و کنترل خلاء و فرج هایی به اندازه 20- 200  است.این روش پردازش شامل ایجاد یک امولسیون از طریق هموژنیزه کردن محلول پلیمر- حلال و آب، سرد کردن سریع امولسیون جهت حفظ ساختار حالت مایع و حذف حلال و آب در اثر انجماد و خشک سازی است. (شکل 3)

عنوان

صفحه

 • پیشگفتار

1

 • نتایج قانونمند و استاندارد شده

5

 • گزینش و جداسازی سلول

35

 • تولید داربست‏های پلیمری: قالب گیری حلال

72

 • تولید داربست‏های پلیمری: لایه سازی غشاء

84

 • تولید داربست‏های پلیمری: انجماد - خشک سازی

106

 • تولید داربست‏های پلیمری: اشکال کامپوزیت پلیمر- سرامیک

121

 • تولید داربست‏های پلیمری: جداسازی فاز

142

 • تولید داربست‏های پلیمری: پلیمریزاسیون (بسپارش)

162

 • تولید داربست‏های پلیمری: پردازش اسفنج گازی

176

 • بر هم کنش‏های سلولی سطح مصنوعی: بیومواد خود مجتمع

192

 • بر هم کنش‏های سلولی سطح مصنوعی: چسبندگی سلول هدف

216

پنج شنبه 5 5 1396 1:1 بعد از ظهر
(0) نظر

فرمت :WORD                                                     تعداد صفحه :121

فهرست

چکیده

تاریخچه                                                                                                                          4

مقدمه                                                                                                                           6

فصل اول

کلیه- نمای ظاهری                                                                                                        10

کلیه- بافت شناسی                                                                                                           12

کلیه- خونرسانی                                                                                                            13

کالیس ها،لگنچه، حالب ها-آناتومی                                                                                         14

کالیس ها،لگنچه، حالب ها-ارتباطات                                                                                        14

کالیس ها،لگنچه، حالب ها-بافت شناسی                                                                                   16

کالیس ها،لگنچه، حالب ها-خونرسانی                                                                                      16

مثانه- نمای ظاهری                                                                                                                  17

مثانه- بافت شناسی                                                                                                                   18

مثانه- خونرسانی                                                                                                                     18

کارکرد های کلیه                                                                                                                     19

تشکیل ادرار                                                                                                                            19

پالایش گلومرولی                                                                                                                     20

بازجذب توبولی و ترشح توبولی                                                                                                      21

دفع فرآورده های زائد                                                                                                                 21

تنظیم دفع الکترولیت                                                                                                                 21

تنظیم دفع اسید                                                                                                                       22

تنظیم دفع آب                                                                                                                         23

اسمولالیته                                                                                                                             23

چگالی ویژه ادرار                                                                                                                      24

هورمون ضد ادراری                                                                                                                  24

خود تنظیمی فشار خون………                                                                                               25

پاک سازی کلیوی                                                                                                                    25

سایر کارکرد های کلیه                                                                                                               26

کارکردهای حالب ،مثانه و پیشابراه                                                                                                  27

ذخیره ادرار                                                                                                                            27

دفع ادرار                                                                                                                               27

کنترل عضله                                                                                                                           27

کنترل عصبی                                                                                                                          28

درد                                                                                                                                     28

مشخات درد های ادراری                                                                                                            28

تغییرات در دفع ادرار                                                                                                                  29

نشانه های گوارشی                                                                                                                   29

معاینه فیزیکی                                                                                                                         29

برخی عوامل خطرزای اختلالات کلیوی یا ادراری                                                                              30

علایم انسداد دهانه خروجی مثانه                                                                                                  30

ادرار خونی                                                                                                                              30

بررسی آزمایشگاهی ادرار                                                                                                           32

بررسی ماکروسکوپی                                                                                                                 32

سایر تست های ادراری                                                                                                             33

تست های عملکرد کلیه                                                                                                            33

اورولیتیاز                                                                                                                               34

پاتوفیزیولوژی                                                                                                                         34

تظاهرات بالینی                                                                                                                       35

بررسی و یافته های تشخیصی                                                                                                     35

فصل دوم

سنگ های کلیوی و حالب                                                                                                          38

اتیولوژی                                                                                                                               38

تظاهرات سنگ ها                                                                                                                    40

عبور سنگ ها                                                                                                                        40

سایر سندروم ها                                                                                                                       41

فعالیت بیماری سنگ کلیه                                                                                                         41

پاتوژنز سنگ ها                                                                                                                       42

حالت فوق اشباع                                                                                                                     42

هسته سازی                                                                                                                           43

مهار کننده های تشکیل کریستال ها                                                                                             44

یون های ادراری                                                                                                                      45

انواع سنگ های کلسیمی                                                                                                          49

 نفرولیتیازیس هیپرکلسیوریک جذبی                                                                                             50

  نفرولیتیازیس هیپر کلسیوریک باز جذبی                                                                                         51

نفرولیتیازیس هیپرکلسیوریک کلیوی                                                                                               52

نفرولیتازیس کلسیمی هیپراوریکوزوریک                                                                                           52

نفرولیتازیس کلسیمی هیپراگزالوریک                                                                                              52

نفرولیتیاز یس کلسیمی هیپواسیتر اتوریک                                                                                         54

سنگ های غیر کلسیمی                                                                                                             54

استرووایت                                                                                                                             54

 اسید اوریکی                                                                                                                         55

سیستین                                                                                                                               56

گزانتین                                                                                                                                57

  سنگ های ایندیناویر                                                                                                              58

نادر                                                                                                                                     58

جدول2-1                                                                                                                             59

علایم ونشانه ها                                                                                                                     61

درد:                                                                                                                                     61

درد کولیکی کلیه ودرد غیر کولیکی کلیه                                                                                           61

1-کالیس کلیه                                                                                                                        62

2-  لگنچه کلیه                                                                                                                     62

3- حالب فوقانی و میانی                                                                                                          65

4- حالب دیستال                                                                                                                    65

هماچوری(هماتوری)                                                                                                                66

عفونت                                                                                                                                 66

تب همراه                                                                                                                             67

تهوع و استفراغ                                                                               &

لینک ساده محصول<a href='http://book114.ir/buy_product_step2/7408/140/پایان-نامه-سنگ-های-ادراری'>پایان نامه سنگ های ادراری</a>
لینک تصویری محصول پایان نامه سنگ های ادراری<ahref='http://book114.ir/buy_product_step2/7408/140'><img src='http://book114.ir/images/product/product-1489854357product-1482749233product-1476707140product-14344653024.png'alt='پایان نامه سنگ های ادراری' style='width: 70px; height: 100px;' /></a>
لینک جعبه توضیحات محصول<script type='text/javascript'>var pid=7408, uid=140;</script><script type='text/javascript' src='http://book114.ir/bazaryab_product_box.js'></script>
پنج شنبه 5 5 1396 12:57 صبح
(0) نظر

فرمت :WORD                                                     تعداد صفحه :96

چکیده

 

این پروژه  شامل مراحل ساخت یک سیستم نرم افزاری محاسبه حقوق یک شرکت است که در آن از زبان های SQL  و Delphi استفاده شده است که در حال حاضر از زبان های رایج برای ایجاد پایگاه داده است. که ما با استفاده از زبان SQL پایگاه داده مردنظر را ایجاد کرده و تمام مراحل برنامه نویسی آن و کارهای را که سیستم باید انجام دهد را با استفاده از  Delphi شبیهسازی می کنیم. در این پروژه سعی شده است حدالامکان از حجم کار حسابداری بصورت دستی که بخش عمده ای از کارها در این بخش انجام می شود کاهیده و بتوان بصورت الکترونیکی و با امنیت بالا این بخش را اداره کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست

 

فصل اول : تاریخچه نرم افزارهای پروژه

مقدمه 11

تاریخچه زبان دلفی 13

تاریخچه 20

چارت سازمانی 23

حوزه های عملکرد شرکت نوآوران مبانی پرداز:......................................................................................................................................................................................................

فصل دوم: مراحل ساخت پروژه

مراحل ساخت پروژه 24

مشکلات موجود قبل از ایجاد پروژه 34

مزایای ایجاد پروژه 35

عوامل موجود در پروژه 35

چگونگی ایجاد پروژه 36

ایجاد و راهبری پایگاه داده و فایل های داده ای 37

فصل سوم:تشریح پروژه

تشریح پروژه 41

ثبت پرسنل 45

ثبت سمت 49

ثبت سمت پرسنل 52

ثبت مزایا 55

ثبت کسورات 58

ثبت بیمه 61

تقویم کاری 62

تعطیلات رسمی 65

تعریف کاربر 66

سطح دسترسی 69

بخش ساعت ورود و خروج 70

ماموریت 74

مساعده 77

غیبت 79

تاخیر‏های مجاز 82

پرداخت حقوق 85

جستجو 89

نتیجه گیری 90

پیشنهادات 91

منابع 92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

 

شکل1: صفحه اصلی(تعاریف)...............................................................................................................................31

شکل2: صفحه اصلی(ساعت ورود وخروج).........................................................................................................32

شکل3: صفحه اصلی(اطلاعات کاری)..................................................................................................................33

شکل4: صفحه اصلی(خروج)................................................................................................................................34

شکل:5 پرسنل......................................................................................................................................................35

         5-1: ثبت مشخصات پرسنل............................................................................................................................36

  5-2: اصلاح مشخصات پرسنل..........................................................................................................................37

  5-3: چاپ مشخصات پرسنل............................................................................................................................38   

شکل6: سمت ها....................................................................................................................................................39

  6-1: ثبت سمت....................................................................................................................................................40

  6-2: اصلاح سمت................................................................................................................................................41

شکل7: سمت پرسنل............................................................................................................................................42

  7-  1 :ثبت سمت پرسنل....................................................................................................................................43

اصلاح سمت پرسنل.................................................................................................................................447-2

شکل8 :مزایا..........................................................................................................................................................45

ثبت مزایا..................................................................................................................................................468-1

اصلاح مزایا..............................................................................................................................................478-2

شکل 9: کسورات .................................................................................................................................................48

9-1 :ثبت کسورات.............................................................................................................................................49

اصلاح کسورات.........................................................................................................................................50 9-2:

شکل10: بیمه.........................................................................................................................................................51

شکل11: تقویم کاری.............................................................................................................................................52

11- 1 :ثبت  تقویم کاری....................................................................................................................................53

11- 2: اصلاح تقویم کاری.................................................................................................................................54

شکل12: تعطیلات رسمی.....................................................................................................................................55

شکل 13: تعریف کاربر..........................................................................................................................................56

   13-1: ثبت کاربر...............................................................................................................................................57

اصلاح کاربر...........................................................................................................................................58   13-2:

شکل14 : سطح دسترسی....................................................................................................................................59

شکل15 : بخش ساعت ورود وخروج....................................................................................................................60

اصلاح ساعت ورودی وخروجی.............................................................................................................61     15-1:

اصلاح ویژه مدیر...................................................................................................................................62  15-2:

شکل16 : مرخصی................................................................................................................................................63

ثبت مرخصی...........................................................................................................................................64 16-1:

اصلاح مرخصی......................................................................................................................................65   16-2:

شکل17: ماموریت................................................................................................................................................66

ثبت ماموریت.......................................................................................................................................67    17-1:

اصلاح ماموریت.....................................................................................................................................68        17-2:

شکل18: مساعده.................................................................................................................................................69

  ثبت مساعده .........................................................................................................................................70      18-1:

شکل19 :غیبت.....................................................................................................................................................71

 19-1:ثبت غیبت...............................................................................................................................................72

 19-2: اصلاح غیبت...........................................................................................................................................73   

شکل20: تاخیرهای مجاز......................................................................................................................................74

ثبت تاخیرهای مجاز..............................................................................................................................75  20-1:

اصلاح تاخیرهای مجاز.........................................................................................................................76   20-2:

شکل21: پرداخت حقوق.......................................................................................................................................77

ثبت حقوق...................... .......................................................................................................................78  21-1:

فیش حقوق............................................................................................................................................79  21-2:

اصلاح حقوق..........................................................................................................................................80  21-3:

مقدمه

چند سالی است که از دیجیتالی شدن و اینترنتی شدن زندگی صحبت می‌کنیم به طوری که می‌توان گفت دنیای ما در حال عوض شدن و تغییر به دنیایی دیجیتالی است در تمام اعمال و کردار روزانه ما نشانه‌هایی از میل به این دنیای جدید دیده می‌شود.  هر روزه از بهداشت و پزشکی الکترونیکی و دیجیتالی گرفته تا آموزش و شهر و دولت الکترونیک و کارت‌های هوشمند و پول الکترونیک و ... صحبت می‌شود. البته در بعضی از موارد هم کار از صحبت کردن می‌گذرد و برخی از این نشانه‌های دیجیتالی و اینترنتی شدن را به عینه در زندگی روزمره‌مان مشاهده می‌کنیم. باپیشرفت صنعت الکترونیک و مدرن شدن ابزارها و وسایل باعثشده است که دنیای امروزی از فناوری الکترونیکی بیشتر استفاده کند و تا بتواند حدالامکان کار کردن را آسان کنند و دنیای کامپیوتر و ارتباطات الکترونیکی از این امر مستثنا نیستند.

امروزه بیشتر شرکت ها و ادارات دولتی و کارخانجات از سیستم های الکترونیکی برای سریعتر و بادقت انجام گرفتن کارای روزانه خود استفاده می کنند که باعث بهینه شدن زمان ,کاهش خطاهای انسانی , افزایش کارایی ,افزایش کارآوری و.... می شود و  منجر  شده است که بیشتر کشورهای در حال توسعه از سیستم الکترونیکی استفاده کنند. دراین پروژه ما سعی کرده ایم که سیستم حسابداری یک شرکت را به صورت الکترونیکی انجام دهیم که بتوانیم کمی از مشکلاتی که در زمینه حسابداری وجود دارد را حل کنیم .

 

فصل اول

تاریخچه نرم افزارهای پروژه

 

تاریخچه زبان دلفی

گسترش روش دلفی به‌دنبال رواج فعالیت های مرتبط با پیش بینی آیندهٔ فناوری ها که از سال 1944 میلادی آغاز شد، صورت گرفت. در این تاریخ و بنا به سفارش نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا، پروژه‌ای بنام [1]رانددر شرکت هواپیما سازی دوگلاس و با هدف پیش بینی فناوریهای آینده با کاربردنظامی تعریف شد. این پروژه به مطالعه در زمینه سلاح های بین قاره‌ای فراسطحی پرداخت. در سال 1959 میلادی هلمر[2]  و رشر[3] ، دو تن از محققان پروژهٔ رند طی مقاله‌ای تحت عنوان « نظریه فلسفی دانش در علوم نادقیق »، این ایده را مطرح کردند که در زمینهٔ هایی از علم که در آن هنوز قوانین علمی توسعه نیافته است،اتکاء بهآراء خبرگان مجاز می‌باشد. حال مساله این است که چگونه آرای این خبرگان مورد استفاده قرار گیرد و علی الخصوص چگونه با ترکیب نظرات یک تعداد از خبرگان ، بیانیه‌ای سودمند تدوین شود. از دیدگاه روش دلفی، قضاوت های انسانی بمثابه ورودی هایی مشروع و سودمند برای انجام پیشبینی ها می‌باشند. بعضا خبرگان و متخصصان منفرد می‌توانند در معرض خطر یکجانبه نگری قرار گیرند ضمن اینکه گروه‌های خبره نیز می‌توانند تحت تأثیر تمایلات رهبر گروه،از تجدید نظر بر روی ایده‌های قبلی اکراه داشته باشند. بمنظور غلبه بر چنین نارسایی هایی، روش دلفی با مبانی نظری و دستورالعمل های روش مند در طول دهه‌های پنجاه و شصت میلادی در موسسهٔ رند  توسعهیافت. عبارت دلفی کنایه از مکانی مقدس در یونان باستان است که در آنجا با واسطه گری پیشگویان بلند پایه، پیش بینی هاو سخنان خدایان یونانی اعلام می‌شده است.

 


[1] RAND                    

[2] Helmer

[3] Rescher

پنج شنبه 5 5 1396 12:54 صبح
(0) نظر

فرمت :WORD                                                     تعداد صفحه :101

چکیده :

سـیلیکات هـای آلـومینیوم دار مـانند پـیـروفیلیـت ، ایـلـیت ، کـائـولیـنیت و کـلریـت جزو کـانی هـای نـاخـالصی هـستـنـد کـه در بـوکـسـیت دیـاسـپوردار وجـود دارنـد که این اهمیت جـداسـازی کـانی هـای سـیلیکـاته را در مـرحـله ابـتـدایـی بـرای بـالا بـردن نـسـبت حـجمی  Al2O3 / SiO2  از بـوکسیت دیـاسپوردار نـمـایان مـی سـازد . زمـانـی کـه نـمـونـه را بـه چـهار قـسمت تقـسیم کـرده و  ¼  نـمک آمـونیوم  DTAL را انتخاب می کنیم این نمونه انـتخاب شـده تـأثیر سـیلیکات هـا را در فـلوتاسـیون بـه خـوبـی بـه مـا نـشـان مـی دهـنـد . این انتخاب  ¼  کـه بـه صـورت خـشک با استفاده از  Na2CO3  با  pH  متعادل و منظم کـامل مـی شـود و ابـعـاد دانـه هـای گـل کـه بـا نـسـبت حـجـمـی    1.60Al2O3 / SiO2  جداسازی می شوند کمتر از 0.010 میلیمتر می باشد . آزمایشات  X-ray بر روی مواد اولـیـه و مـحـصـولـات فـلـوتـاسـیـون نـشان مـی دهـد کـه ایـلـیت بسیار مـشکـلتـر از سـایر بـوکسیت هـای دیـاسـپوردار هـمانند پـیروفیلیت، کائـولینیت و کـلریت جداسازی می شود . آزمـایـش هـای فـلـوتـاسـیـون بـاچـرخـه هـای بـسـتـه بـه مـا نـشـان مـی دهـنـد کـه عوامل مـزاحـم فـلـوتـاسـیـون بـرای سـیـلـیـس زدایـی بـا یـک بـرنـامـه مـنـظـم قـابـل اجـرا  اســت ( MIBC ، SFL ، DTAL )  و  نــتــیــجــه آن بــدســت آمـدن کـنـسـانـتـره بـوکـسـیـت ( A / S > 10 , Al2O3 ( RGP ) > 0.86 )  و تـولیدات اقـتصادی بـا تـکـنـولـوژی ابـتـدایی می باشد .

رفـتار مکانیکی  شیمیایی بوکسیت به همراه آهک در زمان پروسسینگ مورد مطالعه هر چه بیشتر قـرار گـرفته اسـت . از جمله موارد قابل توجهی که در زمان آسیاب بوکسیت و مـخلوط آهـک مـنجر بـه آسـیب جـدی بـه دستگاه آسیاب کننده می شود ، و جود آهن در درون ساختار سطوح تشکیل دهنده در اسلاری بـوکسیت  آهـک می باشد که می تواند به بـیش از 9 درصد ترکیب  CaO نیز برسد . بیش از 90 درصد کوارتزهای محتوی درون بـوکسیت را مـی تـوان بـوسـیله فـعـل و انـفعـالات هـیدروگـارنـت بـازداشت نمود . ترکیبات هـیدروگارنـت بـطور پـایدار در طـول مـراحل استحصال آلومینا با درجه حرارت بسیار زیاد موجود بوده و در نهایت 30 درصد از تـرکیبات آنهـا به داخل ترکیبات سود سوزآور تبدیل می شوند . استحصال آلومینا تأثیر زیادی را از رفتار مکـانیکی  شـیمیایـی پـروسـسیـنگ مورد استفاده ، نخواهد برد .

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                              شماره صفحه

 فصل اول

 

        کلیات....................................................................................................1

 

فصل دوم ( بوکسیت و آلومینا )

 

        2-1- مقدمه ..........................................................................................4

        2-2- قوانین و برنامه های دولتی ...............................................................8

        2-3- تولیدات ........................................................................................9

           2-3-1- بوکسیت ................................................................................9

           2-3-2- آلومینا ..................................................................................9

        2-4- مصرف ......................................................................................10

           2-4-1- بوکسیت ..............................................................................10

           2-4-2- آلومینا ................................................................................12

        2-5- قیمت .........................................................................................13

        2-6- تجارت .......................................................................................15

        2-7- باز بینی جهانی ............................................................................18

           2-7-1- ترکیب صنایع ........................................................................20

           2-7-2- استرالیا ...............................................................................20

           2-7-3- برزیل .................................................................................22

           2-7-4- آلمان ..................................................................................23

           2-7-5- هند ....................................................................................23

           2-7-6- ایران ..................................................................................24

           2-7-7-ایرلند ...................................................................................24

           2-7-8- جامائیکا ..............................................................................25

           2-7-9- روسیه ................................................................................26

           2-7-10- سوریه ..............................................................................28

           2-7-11- جزایر بریتانیا .....................................................................29

           2-7-12- ویتنام ...............................................................................29

        2-8- چشم انداز ...................................................................................30

 

فصل سوم ( جداسازی بوکسیت های دیاسپوردار از سیلیکات ها با روش فلوتاسیون )

 

        3-1- مقدمه ........................................................................................31

        3-2- آزمایشگاهی ................................................................................33

           3-2-1- مواد ...................................................................................33

           3-2-2- آزمایش های فلوتاسیون ..........................................................34

        3-3- نتایج حاصله ...............................................................................36

3-3-1- تست های فلوتاسیون با استفاده از کلکتورهای کاتیونی ................36

           3-3-2- تأثیر گل بر عوامل مزاحم فلوتاسیون ..........................................39

           3-3-3-  سـیـلـیـس زدایـی مواد مـزاحـم فـلـوتـاسـیـون بـرای بـوکسیت های دیاسپور دار متفاوت .....................................................................................40

           3-3-4- آزمایش  X-ray  بر روی خاک محصولات فلوتاسیون ...................41

 

فصل چهارم ( بررسی رفتارهای فلوتاسیون بوکسیت حاوی مواد سیلیکاته و آهک )

 

        4-1- مقدمه ........................................................................................44

        4-2- پردازش تجربیات کسب شده ............................................................48

        4-3- نتیجه گیری و پیشنهاد ...................................................................51

 

فصل پنجم

 

        نتیجه گیری .........................................................................................57

 

منابع و مأخذ ..............................................................................................59

منابع اینترنتی .............................................................................................69

 

فصل اول :

 

کـــــــلـــــــیـــــــات

قـبل از ایـن کـه در مـورد دیـاسپور بـحث وبـررسی نـمایـیم در مـورد گـروه هیدروکسیدها که دیاسپور از کانی های این گروه است صحبت می نماییم .

در این گروه از کانیـها  یون   (OH)- یااصطلاحاً هیدروکسیل در شبکه اتمی قرار دارد . وجود یون هیدروکسیل بـاعـث تضعیف قدرت اتصال بین اتمها می شود . مهمترین کانی های این گروه عبارتند از:

بـروسـیـت ( Brucite  ) ، گـوتـیت ( Geothite ) ، دیـاسـپـور ( Diaspore ) ، بوکسیت ( Bauxite ) ، لـپیدوکروزیت (Lepidocrocite ) ، منگنیت ( Manganite ) ، گروتیت ( Groutite ) ، اسـتـیانریت ( Stainierite ) ، کـالکوپانیت ( Chalcopanite ) هستـند کـه مـورد بحث این پروژه کانی دیاسپور و فرآوری آن از کانـی هـای دیاسپوردار می باشد .

در ایـنجا ابتدا در مورد کانی دیاسپور صحبحت می کنیم ، زیرا بوکسیت معمولاً همراه این کانی تشکیل می شود و برای فرآوری بوکسیت حتماً باید از خواص دیاسپور آگـاهـی داشـتـه باشیم . 

نـام دیـاسـپـور از کـلمـه یـونـانی diaspora   یـعـنی پـراکـنـدگـی اخـذ شـده اسـت . کـانی

دیـاسـپور بـه فـرمـول شـیمـیـایـی ALOH   در سـیـسـتـم ارتـورمـبـیـک متبلور می شود  و a=4A°  ،° b=9.40 A ، c=2.84A°  اسـت .  دیـاسـپور از نــظـر شـیمیایی شامل 15.01 درصـد آب ، 84.99 درصـد  Al2O3 و انکـلوزیـون کـرانـدوم و مـنـیـزیم و آهن می باشد . سـخـتی ایـن کـانی حـداقل 6.5 و حداکثر 7 می باشد و چگالی آن حداقل 3.3 و حداکثر 3.5 است .

پنج شنبه 5 5 1396 12:52 صبح
(0) نظر

فرمت :WORD                                                     تعداد صفحه :80

مقدمه

Windows sever 2003Edition

Active Directory

Active Directory

Domain Name Sever

نحوه ترجمه اسامیDomain توسط DNS

Queries and Resolution

ارسال درخواست برای یافتن آدرس IP سایت www.Cisco. Com

سرویس دهنده ریشه، آدرس 25. 219. 133. 198 را برمی‌گرداند.

ارسال درخواست خودبازگشتی برای www.Cisco.com

آدرس www.Cisco.Com و DNS بر روی یک سرویس دهنده نصب شده‌اند.

آدرس سایت www.Cisco.Com ، 25. 219. 133. 198 می‌باشد.

درخواست صفحه وب برای مرورگر وب

نصب DNS از طریق آدرس دهی

نصب DNS از طریق شکل

Installing Active Directory System

آشنایی با Domain و اجزای Active Directory

نصب Active Directory

عضویت سرویس گیرنده در Domain

نحوه عضویت سرویس گیرنده‌ها

انواع Log on کردن

Log on to locally

Log on to Domain

Accounts Management

آشنایی با انواع Account ها و ابزارهای مدیریتی

انواع Accountها

ابزارهای مدیریت Active Directory

مدیریت کاربران

ایجاد کردن کاربران جدید

مشاهده کاربران و تغییر دادن آنها

زبانه Account ـ گزینه Logon Hours

زبانه Account ـ گزینه Log on to…

زبانه Account ـ بخش Account expires

زبانه Member of

کاربر Organizational Unit

تکثیر کاربران

مدیریت Computer Account ها

کاربرد Computer Account

نحوه ایجاد Computer Account

مدیریت کاربران

آشنایی با انواع گروه‌ها

Global Groups

Domain Local Group

Universal Group

روشهای اعطای مجوز به کاربران

روش AGP

روش ADLP

آشنایی  با گروه‌ها Built-in

گروه‌های Built-in Global

گروه‌های Built-in Domain Local

گروه‌های Built-in System

پیاده سازی روش‌های مختلف اعطای مجوز به کاربران

پیاده سازی روش AGP

پیاده سازی روش ADLP

پیاده سازی روش AGDLP

پیوست1ـ

منابع و مأخذ

مقدمه

یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین پیشرفتهای جدید در سرور ویندوز 2000 مایکروسافت، اکتیو دایرکتوری است. این سرویس که مربوط به دایرکتوری‌هاست، به مدیران سیستم اجازه می‌دهد تا ارتباطات بین منابع توزیع شده در شبکه را به صورت شفاف مدیریت کنند که این خود باعث سهولت استفاده از شبکه و کاهش هزینه‌های مدیریت می‌شود. این سرویس به نحو چشمگیری قابل گسترش است، آبجکت‌ها را به شکل سلسله مراتبی و مطابق با ساختار سازمانی سازماندهی می‌کند، امکان نیابت اعضای شبکه در برخورداری از منابع را فراهم می آورد و بالاخره ارتباطات قابل اطمینانی را به طور خودکار مدیریت می‌کند. این قابلیتها برای سازمانها این امکان را فراهم می‌سازد که مدیریت ساده‌تری داشته باشند و نیز موجب تقویت امنیت سیستم و گسترش قابلیت استفاده از سیستممی‌شود.

آیا در اکتیو دایرکتوری حمایت از همانند سازی (Replication) ، در سطح Attribute است یا فقط در سطح Object؟

 اکتیو دایرکتوری کاملاً از همانندسازی در سطح Attribute های خاص همانند سازی در سطح  Attribute حمایت می‌کند. این امر مهمی است زیرا  تغییرات بر روی Attribute های خاص مانند تغییرات در کلمه عبور در یک Object مربوط به کاربر، مستلزم اعمال همانند سازی بر روی بقیه  Attribute ها نخواهد بود.

 

قابلیت گسترش اکتیو دایرکتوری چگونه است؟

اکتیو دایرکتوری بسیار قابل گسترش است. مایکروسافت معتقد است مشتریان به دنبال آن سرویس‌های دایرکتوری هستند که میلیونها Object رادر خود نگاه می‌دارد، به صدها تقاضای جستجوی هم زمان از کلاینت‌های مختلف پاسخ می‌دهد، و بالاخره عمل همانندسازی اطلاعات را به صورت مؤثر  و کارا برروی پایگاه‌های متعدد حتی در سطح شبکه‌های WAN به اجرا در می‌آورد.

ظرفیت حافظه مهم است زیرا بسیاری از شرکتها خواهان ذخیره سازی مقادیر عظیمی از اطلاعات در سرویس‌های دایرکتوری هستند تا دستیابی به آن اطلاعات را بهبود بخشند. داشتن جستجوی قوی و کارا بسیار سرنوشت ساز است زیرا کاربران، کامپیوترها، وسایل جانبی کامپیوترها و برنامه‌های کاربردی دائماً برای مراجعه به منابع شبکه از دایرکتوری‌ها استفاده می‌کنند. بدون داشتن زمان پاسخ کوتاه، دایرکتوری‌ها به سرعت در مضیقه  قرار خواهند گرفت. شرکتهایی که به همانندسازی کارا نیاز دارند، آن هم به شکلی که آنها را قادربه ذخیره نسخه‌هایی از دایرکتوری‌ها در محدوده شبکه‌شان (مثلاً در دفتر کار) کند تا بتوانند زمان پاسخ و دسترسی را بهبود بخشند.

نتایج آزمایشات مایکروسافت که ترکیبی از آزمایش روی سیستم‌های Compaq و Cisco بودنشان داد که اکتیو  دایرکتوری فراتر از همه نیازهای عملی مانند ظرفیت، حافظه، کارآیی جستجو و قابلیت گسترش در محیط‌های همانندسازی شده، عمل کرده است.

آزمایشات روی Cisco نشان داد که یک محیط کاملاً همانندسازی شده به وسیله اکتیو دایرکتوری ـ در یک ساختار معمولی یک سرویسگراینترنت ـ می‌تواند به سادگی تا 10 میلیون Object را به وسیله سرورهای چند پردازنده دارای Intel Pentium جابجا کند.

 

اکتیو دایرکتوری چگونه امتحان خود را پس داد؟ نتایج چه بود؟

همچنین Cisco نشان داد که اکتیو دایرکتوری فراتراز همه نیازهای عملی مانند ظرفیت حافظه، کارآیی جستجو و قابلیت گسترش در محیطهای همانندسازی شده، عمل کرده است.

در آزمایش مایکروسافت در مورد کارآیی و قابلیت گسترش، یک شرکت بزرگ در یک نقطه جغرافیائی خاص با یک ستاد مرکزی و میلیونها پایگاه کوچک‌تر محلی شبیه سازی شد. ستاد مرکزی به یک شبکه بسیار سریع متصل می‌شد و پایگاه‌های محلی با تکنولوژی‌های WAN مختلف به ستاد مرکزی متصلبودند. ستاد مرکزی یک نسخه همانند از اکتیو دایرکتوری بر روی هر کدام از 20 سرور خود بود و یک نسخه همانند از اکتیو دایرکتوری در سرورهای هر کدام از میلیونها پایگاه قرار داشت. همه نسخه‌های همانند حاوی یک مجموعه کامل ازاطلاعات شرکت بودند و عملیات جستجو و بهنگام شدن بر روی همه آنها قابل انجام بود.

در چنین شرایطی، اکتیو دایرکتوری نشان داد که قدرت تحمل بیش از سیصد هزار تغییر جداگانه در روز را دارد، (که افزون هر اشتراک کاربری و یا تغییرکلمه عبور هم جزء این تغییرات محسوب می‌شود) و می تواند ظرفیت کافی را برای همانندسازی در مؤسسات بزرگ و سرویسگران اینترنت فراهم کند.

در آزمایشهایی که در مرکز معیارهای اروپایی شرکت Compaq در سوفیا آنت پولیس (Sophia-Ant polis) در فرانسه انجام شد، Compaq شانزده میلیون object کاربری را تحت سیستم اکتیو دایرکتوری بر کامپیوترهای Alpha Server4100 که دارای 44 پردازنده و 2 گیگا بایت حافظه‌اند بارگذاری کرد. بانک اطلاعات Object هافضای 8/688 گیگا بایت را اشغال کرده و با آهنگ خطی در حین بارگذاری  درحالافزایش بود ولی در عین حال، زمان پاسخ به کلاینت‌ها کاهش نیافته بود که بیانگر این بود که ظرفیت اضافی چشمگیری برای ادامه  کار وجود دارد.

همچنین Cisco اظهار داشت که انتظار دارد سرویسگران اینترنت قادر باشند یک دایرکتوری توزیعی را با بیش از object 100 در یک محیط با پیکربندی چند حوزه‌ای (Multi-Domain) پیاده سازی کنند. دیگر آزمایشهای Cisco نشان داد که سرورهایی که دارای سرویس اکتیودایرکتوری هستند و دارای 7 میلیون object می‌باشند،قادر هستند میلیونها جستجو در ثانیه را که از سوی صدها کلاینت ارسال شده‌اند، سرویس‌دهی کنند. توانایی اکتیو دایرکتوری در پاسخگویی و سرویس‌دهیبه این حجم از جستجوها سرویسگران اینترنت را قادر می‌سازد دهها میلیون کاربر را سرویس‌دهی کنند و با وجود افزایش تعداد کاربر، یک پاسخگویی ثابت وایستا برای کاربران خود داشته باشند.

با وجود اینکه  اکتیو دایرکتوری نیاز به هماهنگی  زمان بین سرورها برای عمل همانندسازی ندارد، هنوز مقادیری از زمان صرف رفع تعارضات همانند سازی می‌شود.

ویندوز سرور 2003 شامل چند گونه‌ی مختلف می‌باشد که اسامی نام آنها در زیر آمده است:

 • Web Edition
 • Standard Edition
 • Enterprise Edition
 • Data Center Edition

با این حال هر کدام از حالات فوق مزیت‌های مربوط به خود را دارند که در حالت کلی مزیت‌های مربوط به ویندوز 2003 سرور به شرح زیر می‌باشد:

 • پایداری این سیستم خوب بوده و چندین ماه بدون خرابی می‌تواند پابرجا بماند.
 • همراه با Firewall ساخته شده و در برابر کاربرها و ویروسهای ناخواسته از خود مقاومت نشان می‌دهد.
 • این ویندوز از عوامل زیر پشتیبانی می‌کند:
  1. File Sever
  2. Print Server
  3. Application Server (IIS, ASP. Net)
  4. Mail Server (POP3, SMTP)
  5. Terminal Server
  6. Remote Access/ VPN Server
  7. Domain Controller (Active Directory)
  8. DNS Server
  9. DHCP Server

Streaming Media Server.10

  WINS Server.11             

می‌توانیم اسم کامپیوتر را هر زمان بعد از نصب اکتیو دایرکتوری، عوض کنیم.

حال که مزیت‌های این سیستم عامل را فهمیدید، به این مرحله می‌رسیم تا نسخه‌ای از این سیستم عامل را بر روی سیستم خود نصب کنیم که برای انجام اینکار باید به نکته زیر توجه داشته باشیم: 

پنج شنبه 5 5 1396 12:49 صبح
(0) نظر

فرمت :WORD                                                     تعداد صفحه :146

فهرست مطالب

بخش        عنوان                                                                                                            صفحه

                  مقدمه

 1.            مروری بر نحوه عملکرد سیستم ترمز اتوماتیک
 2.            تحلیل حالتهای مختلف سوپاپ ترمز اتوماتیک

2-1           حالت هواگیری( Release)

2-2            بررسی حالت ترمز در شش دنده (Service)

2-3           حالت کاهش بیشتر فشار لوله اصلی (Over Reduction)

2-5           حالت خنثی (Handle- Off)

2-6          حالت ترمز اضطراری (Emergenc

3               اجزا تشکیل دهنده شیر ترمز اتوماتیک

3-1           شیر رله

3-1-1      شر رله در حالت هواگیری

3-1- 2     شیر رله در حالت تعدل

3-1-3      شیر رله در حالت سرویس

3-2           شیر رگلاتور

3-2-1      شیر رگلاتور در وضعیت هواگیری

3-2-2      شیر رگلاتور در وضعیت سرویس

3-3          شیر قطع و وصل لوله اصلی در حالت باز

3-3-2     شیر قطع و وصل در حالت بسته

3-4         شیر تخلیه سریع

3-4-1     شیر تخلیه سریع در حالت بسته

 

 

3-3-2     شیر تخلیه سریع در حالت باز

 

3-4-3        شیر اضطراری

3-5-1     شیر اضطراری در حالت عدم تحریک

3-4-3        شیر اضطراری در حالت تحریک

3-  5           شیر لغو ترمز جریمه(Suppression)

3-6-1        حالت تحریک

3-4-2       حالت عدم تحریک

 1.       عملکرد در وضعیت سرویس
 2.       شیر خروسکی

3-7-1    شیر خروسکی در حالت مسافری

 1.      شیر خروسکی در حالت باری
 2.      شیر خروسکی در حالت قطع
 1.            اندازه گیری

4-1          حالتهای مختلف سوپاپ شش دنده و اندازه های مورد لزوم آنها

4-1-1     حالت هواگیری

4-1-2     حالت ترمز تدریجی در شش دنده

4-1-3      اندازه گیری مورد لزوم در حالت ترمز تدریجی در شش دنده

4-1-4     حالت آزاد سازی ترمز

4-1-5     حالت لغو ترمز جریمه

4-1-6     حالت کاهش بیشتر یا Over reduction

4-1-7     خنثی

4-1-8     حالت ترمز امرژنسی

 

 

 

4-2         حالت هواگیری شش دنده

 

 

 

 

 

4-2-2    حالت سرویس

 

4-2-3     حالت لغو ترمز جریمه

4-2-4     حالت اضطراری

 1.            ضمیمه 1 ( ترجمه متن شرکت سازنده)
 2.            اصول شبیه سازی

6-1          نیازها واهداف شبیه سازی

6-2         بررسی روشهای ممکن جهت انجام پروژه

6-2-1     مزایا و معایب

6-3         تشریح اصول و مبانی روش استفاده شده

6-3-1     مقاومت

6-3-1-1 معادلات سیالاتی حاکم بر مقاومت

6-3-1-2 اثبات فرمول

6-3-1-3 حل معادله در برنامه سیمولینک

6-3-1-4 حل معادلات مربوط به مقاومت

6-3-2      مخزن

 1.         حل یک مثال ساده

6-4-1      فرضیات و تفسیر نتایج

 1.           شبیه سازی شیر ترمز اتوماتیک

7-1          شیر رله

7-1-1     محاسبات نیرو

7-1-2     محاسبات نیوماتیکی

7-2         شیر رگلاتور

7-2-1    محاسبات نیرو

 

 

7-2-2    محاسبات نیوماتیکی

 

7-3         شیر قطع ووصل لوله اصلی

 1.       شیر تخلیه سریع
 2.       شیر اضطراری
 3.       شیر لغو ترمز جریمه

7-6-1   در حالت هواگیری

 1.   در حالت سرویس
 2.   در حالتهای لغو ترمز جریمه ، اضطراری و Handle Off

7-7        شیر خروسکی

 

      

 

       
 
   


 

 

 

چکیده

در این پروژه نخست اجزا و عملکرد شیر ترمز اتوماتیک لکوموتیو مورد اشارهقرار می گیرد . سپس به معرفی روش جز به جز در شبیه سازی سیستم های نیوماتیکی می پردازد. در این روش ابتدا المانهای اصلی به کمک نرم افزار Matlab ساخته شده ، سپس با اتصال آنها به یکدیگر ، کل مجموعه، شبیه سازی می گردد.

علاوه بر این کاربرد ، این روش در شبیه سازی دینامیکی شیر ترمز اتوماتیک( شش دنده) ، به عنوان فرمان دهنده سیستم ترمز قطار، مورد بررسی قرار می گیرد. 

مقدمه :

این گزارش به تشریح عملکرد سوپاپ ترمز اتوماتیک به منظور شبیه سازی و تحلیل رفتار دینامیکی شیر می پردازد . هدف اصلی از تحلیل ، تعیین فشار دبی خروجی از شیر پر بر حسب زمان در وضعیتهای تلف کاری آن می باشد . بدین منظورلازم است تا ابتدا تشریح دقیقی از عملکرد و وضعیت سیستم ارائه گردد ، تا بر پایه آن بتوان مقادیر ورودی و خروجی را به هم مرتبط نمود . لذا لازم استتا ابعاد و اندازه های شیر اعم از اندازه مقاطع و حجم ها ، و نیز سایر مشخصات شیر ، نظیر ثابت فنرهای تعیین گردد . 

بر اساس آنچه ذکر شد در این گزارش ابتدا به بررسی مدار کلی شیر ترمز اتوماتیک و جایگاه این شیر در ارتباط با سایر اجزا ترمز می پردازیم .  سپس مسیر و جریان هوا در ادامه شرحی بر عملکرد اجزا تشکیل دهنده ترمز اتوماتیک ارائه می گردد . در پایان ابعاد و اندازه های شیر ارائه می گردد . 

علاوه بر این ، ترجمه متن اصلی یر ترمز اتوماتیک ارائه شده از طرف کارخانه سازنده (شرکت وابکو) ، ضمیمه گردیده است .

 

 1. مروری نحوة عملکرد سیستم ترمز اتوماتیک

ترمز به عنوان کنترل کننده سرعت در قطار ، اصلی ترین رکن ترددایمن می باشد .  بنابراین  نخستین اولویت در طراحی این سیستم ، بالا بودن ایمنی ، حتی به ازای هزینه بالا و  استفاده از روشهای غیر معمول ، می باشد .

به همین منظور ترمز قطار به نحوی طراحی گردیده که بر خلاف سیستمهای رایج، کاهش شار لوله ترمز ، باعث عمل ترمز گیری می شود . این امر خصوصاٌ در موقع گسیختگی قطار حائز اهمیت است و باعث خواهد شد تا در موقع گسیختگی قطارکاهش خوبخودی در لوله ترمز روی داده و قطار به طور خودکار ترمز بگیرد . 

به طور مختصر مکانیزم مدار ترمز و جایگاه سوپاپ ترمز اتوماتیک در آن را می توان اینگونه بیان نمود :

موتور قطار مستقیماٌ در ارتباط با کمپرسوری است که می تواندهوای متراکم با فشار حدود 14.Psi تولیدمی نماید .  هوای فشرده پس از ذخیره شدن در مخزن اصلی عیور از لوله ها و صافی ها وارد سوپاپ ترمزاتوماتیک (یا شش دنده ) می گردد و طی پروسی تبدیل به هوای با فشار حدود 70Psi می شود و از آن پس ، این فشار تنظیم شده وارد ولوله ای به نام لوله اصلی brake pipe) یالوله ترمز ) می گردد . این لوله در سرتاسر قطار امتداددارد و توسط لوله های لاستیکی بین واگن ها ارتباط آنهابا یکدیگر و نیز لوله اصلی لکومتیو برقرار می شود. 

حال هنگامی که فشار در این لوله از مقدار 70Psi  کاهشیابد ، عمل ترمز در سرتاسر قطار صورت می گیرد . توسط قسمتهای مختلفی امکانکاهش فشار وجود دارد. دستگاه شش دنده یکی از تجهیزاتی است که توسط راننده این کاهش فشار را در لوله اصلی ایجاد می کند .  و یا سیستمهای ایمنی موجود در مواقعی که راننده هوشیار نباشد ، از سرعت مجاز تخطی نماید ، بدون توجه وارد ایستگاه شود و ... می تواند کاهش فشار را ایجاد نماید . همچنین چنانچهذکر شد در موقع گسیختگی، به علت پارگی لوله های لاستیکی بین واگنها فشار خود به خود کاهش می یابد . این گاهش فشار توسط سوپاپهایی در لکومتیو و نیز در واگنهای حس می شود و ترمز گرفته می شود .

در لکومتیو سوپاپ کنترل ولو 26-D و در واگنها انواع سوپاپ سه قلو نسبت به کاهش فشار لوله اصلی حساس می باشند و پس از احساس کاهش فشار به وجود آمده (پس از یک وقفه زمانی به منظور همزمان کردن ترمز همه واگنها) ، به تناسب کاهش فشار به سیلندر های ترمز دستور ترمز  را می دهند .

 

2-تحلیل حالتهای مختلف سوپاپ ترمز اتوماتیک

2-1- حالت هواگیری (Release)

در این حالت هوای تولید شده توسط کمپرسور پس ازعبور از مخازن هوا از طریق لوله 30 وارد پایه دستگاه شش دنده می شود.  این هوا به منزله خط تغذیهاصلی قسمتهای مختلف دستگاه شش دنده می‌باشد . همانطور که در شکل 2-1 مشاهده می شود این هوا که با رنگ قرمز مشخص گردیده در داخل پایه شش دنده بهچندین قسمت تقسیم می شود و به قسمتهای مختلفی هدایت می گرد ، در ضمن در داخل خود دستگاه شش دنده نیز این  هوا جهت امکان صدور فرمانهای مختلف و یا عملکرد هر یک از المانها وارد قسمتهای مختلفی چون سوپاپ لغو ترمز جریمه ،  شیر خروسکی ، رگلاتور و سوپاپ تغذیه اصلی و قسمتهای دیگری که در شکل مشاهده می شود می گردد . 

در داخل پایه شش دنده یکی از انشعابات این هوا وارد دستگاه سه دنده می شود ودیگری به لوله ای می رود که به سوپاپ H-5 منتهی می شود ، شاخه دیگر آن که به طور مستقیم وارد شش دنده می شود ، به طور مستقیم به رگلاتور  (R) می‌رود که در این قسمت هوای 140psi پس از ورود به داخل رگلاتور و با چرخاندن دسته تنظیم (A) ، نشیمنگاه R از جایگاه خود به سمت چپ حرکت کرده و اجازه عبور هوای مخزن اصلی را به سمت چپ خود می دهد (شکل 2.2) هوای سبز رنگ دارای فشار کمتری نسبت به هوای مخزن اصلی می باشد و مقدار آن بسته به تنظیم دستی فشار فنر RS دارد ( این فشار معمولاٌ 70psi تنظیم می شود 

پنج شنبه 5 5 1396 12:40 صبح
(0) نظر

فرمت :WORD                                                     تعداد صفحه :447

فهرست مطالب

مقدمه ..................................... 1

تاریخچه بیمه ایران (شرکت سهامی بیمه ایران). 1

تاریخچة بیمه در ایران...................... 2

فصل اول : بیمه چیست؟

بخش اول: تعریف واژه بیمه؟.................. 6

بخش دوم: موارد فسخ و انفساخ قرارداد بیمه... 6

بخش سوم: متن کامل قانون بیمه مصوب سال 1316 معاملات بیمه   10

فصل دوم: بیمه های اتومبیل

بخش اول: بیمه شخص ثالث.................... 15

توضیحات مهم............................... 16

مدارک لازم مورد نیاز و شرایط رسیدگی به پرونده های خسارت شخص ثالث  17

بخش دوم: بیمه سرنشینان اتومبیل............ 18

توضیحات مهم............................... 19

مدارک مورد نیاز پرونده های خسارت سرنشین... 19

بخش سوم: بیمه بدنه اتومبیل................ 20

خطرات تبعی و تکمیلی....................... 21

مدارک مورد نیاز برای دریافت خسارت بدنه.... 22

بخش چهارم: شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل.. 23

شرایط مخصوص بیمه های تکمیلی بدنه اتومبیل.. 29

گزیده ای از شرایط عمومی و خصوصی بیمه اتومبیل 30

فصل سوم: بیمه آتش سوزی

بخش اول: تاریخچة بیمه آتش سوزی............ 31

موضوع بیمه آتش سوزی....................... 32

آتش سوزی چیست؟............................ 34

بخش دوم: انواع خطرهای تحت پوشش در بیمه های آتش سوزی

مشخصات خطرهای اصلی و تبعی................. 34

تعریف آتش سوزی............................ 36

بخش سوم: شرایط بیمه نامة آتش سوزی

شرایط عمومی............................... 38

فسخ بیمه نامة آتش سوزی.................... 41

شرایط خصوصی شرایط ویژه الحاقیه............ 44

بخش چهارم: نحوة تنظیم و آنالیز بیمه نامه

نحوة محاسبه حق بیمه....................... 46

پرداخت خسارت در بیمة آتش سوزی............. 48

فصل چهارم: بیمه باربری (حمل و نقل کالا)

بخش اول: بیمه حمل و نقل دریایی

کلیات..................................... 50

قرارداد بیمه دریایی....................... 51

بیمه نامة دریایی.......................... 53

بیمه نامه های حمل و نقل................... 57

بخش دوم: قرارداد بیمه حمل و نقل کالا

بیمه بدنة کشتی............................ 62

محدودیت پوشش.............................. 63

کارشناسی در بیمة حمل و نقل دریایی......... 68

باشگاههای حمایت و جبران خسارت (پی اند آی). 73

بخش سوم: بیمه حمل و نقل زمینی

حمل و نقل در خشکی......................... 73

حمل و نقل داخلی (توزیع کالا)............... 74

مراحل اجرایی واردات کالا................... 75

بیمه های باربری........................... 79

انواع خطرات تحت پوشش...................... 82

خطرهای مورد تعهد.......................... 83

الحاقیه های مربوط به بیمه نامه های وارداتی 85

خسارت - خسارت همگانی و هزینه های نجات..... 91

عملیات نجات و هزینه های مربوطه............ 92

بازیافت در خسارت باربری................... 95

بارنامة دریایی............................ 96

چند نکته در خصوص بیمه نامه های صادراتی و داخلی  100

متن کالای دست دوم......................... 101

متن توتا لاس.............................. 101

متن تخفیف کانتینر........................ 101

متن موتورلنج............................. 101

متن ترانزیت ............................. 101

نرخ های اضافی............................ 101

متن فلد.................................. 102

بیمه نامة باربری هوایی دریایی خشکی (صادرات و واردات) 102

بخش چهارم: شرایط عمومی................... 103

بخش پنجم: بیمه هواپیما................... 107

قانون بیمه هواپیما....................... 108

اشخاص ثالث............................... 109

انواع بیمه هوپیما........................ 109

بخش ششم: شرایط بیمه گران کالا شرایط A,B,C

مجموعه شرایط A........................... 116

مجموعه شرایط B........................... 116

مجموعه شرایط C........................... 121

فصل پنجم: بیمه های اشخاص

بخش اول: مفاهیم بنیادی بیمه های اشخاص

علل پیدایش، گسترش و تکامل بیمه های اشخاص. 126

اصول قرارداد های بیمه های اشخاص.......... 129

تعاریف جدول مشخصات ...................... 130

جدول مشخصات.............................. 133

شرایط عمومی.............................. 134

شرایط خصوصی.............................. 135

انواع اصلی بیمه های اشخاص................ 136

بخش دوم: بیمه های عمر و مستمری

انواع بیمه های عمر....................... 137

بیمه ی عمر خطر فوت ساده (عمر ساده زمانی). 137..

صور مختلف بیمه های خطر فوت ساده زمانی.... 138

نمونه جدول حق بیمه سالیانه در عمر زمانی برای سرمایه 1000 ریال (انفرادی)......................................... 139

موارد استفاده ی بیمه های عمر زمانی (به شرط فوت) 141 

بیمه عمر به شرط حیات..................... 141

بیمه تمام عمر............................ 142

بیمه تمام عمر بازپرداخت حق بیمه در تمام طول قرارداد 143 

بیمه تمام عمر بازپرداخت حق بیمه ی محدود.. 143

نمونه ای از جدول حق بیمه مختلط خطر فوت به شرط حیات  148

انواع مختلف بیمه های مختلط پس انداز...... 148

بیمه های مستمری.......................... 150

انواع بیمه های مستمری.................... 152

بخش سوم: بیمه های حوادث و درمانی

بیمه های حوادث........................... 158

اصول بیمه گری بیمه های حادثه............. 163

عوامل موثر در بیمه گری بیمه های حادثه.... 164

بیمه های درمانی.......................... 166

بخش چهارم: بیمه های گروهی

علل پیدایش، گسترش و تکامل بیمه های گروهی 171

بیمه های عمر زمانی گروهی (به شرط فوت).... 172

بیمه های عمر زمانی مانده بدهکار.......... 176

بیمه های حوادث گروهی..................... 177

بیمه های درمانی.......................... 181

انواع قراردادهای بیمه های درمانی......... 183

بیمة درمان گروهی در ایران................ 185

استثنائات بیمه‌های درمانی................. 186

عوامل موثر در بیمه گری بیمه های گروهی عمر و حادثه   187

عوامل موثر در بیمه گری بیمه های گروهی درمانی 191

بخش پنجم : شرایط خصوصی بیمه حوادث تحصیلی. 192

بخش ششم : بیمه مسافران خارج از کشور (AGSA) آگسا 195

بخش هفتم : شرایط عمومی بیمه حوادث شخصی گروهی 203

فصل ششم: بیمه های مسئولیت

بخش اول: بیمه های مسئولیت مدنی از دیدگاه قانون  211

مبانی مسئولیت مدنی....................... 231

بیمه مسئولیت مدنی........................ 214..

بخش دوم: انواع بیمه های مسئولیت مدنی

بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان.... 214

بیمه مسئولیت عمومی....................... 215

بیمه مسئولیت تولید کنندگان کالا........... 215

بیمه مسئولیت حرفه ای..................... 215..    

بیمه مسئولیت قراردادی.................... 216

بخش سوم: بیمه نامة مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان 216

نحوة صدور بیمه نامه...................... 220

بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان 222

شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان  223

بخش چهارم: بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی   226

 نحوة صدور بیمه نامه..................... 229

بیمه نامة مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی 232

شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی......................................... 233

بخش پنجم: بیمه مسئولیت فنی بیمارستان..... 235

مشخصات بیمه نامه......................... 236

نحوة صدور بیمه نامه...................... 237

شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت حرفه ای  پزشکان   240

بخش ششم: بیمه مسئولیت کالا................ 242

بیمه مسئولیت حرفه ای..................... 243

بیمه مسئولیت دارندگان وسیله ی نقلیه در مقابل شخص ثالث    245

فصل هفتم: بیمه های مهندسی

بخش اول :  بیمه نامه‌های مهندسی در یک نگاه 255

مفهوم تمام خطر در بیمه های مهندسی AllRisk. 258

ویژگی های بیمه های تمام خطر مهندسی نسبت به سایر رشته های بیمه......................................... 258

بخش دوم: انواع بیمه های مهندسی

بیمه تمام خطر پیمانکاران یا مقاطعه کاران یا ساختمانی 260

اجزاء تشکیل دهنده یک پیمان یا قرارداد.... 261

موارد مهم شناخت یک بیمه نامه............. 262

موارد پوشش بیمه ای بیمه نامه CAR........ 263

استثنائات................................ 265

مراحل صدور بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران 269

جدول مشخصات بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران 281

بخش سوم: بیمه تمام خطر نصب............... 283

موضوع مورد بیمه.......................... 283

ویژگی های بیمه ی تمام خطر نصب............ 284

پرداخت و تصفیة خسارت..................... 285

بخش چهارم: 1- بیمه ماشین آلات............. 286

2) بیمه عدم النفع ماشین آلات.............. 290

3) بیمه ی ماشین آلات ساختمانی............. 293

بخش پنجم: نسل های قدیم و جدید بیمه های مهندسی   296

تعاریف................................... 297

بیمه ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی........ 298

بیمه تمام خطر کامپیوتر................... 299

بیمه ولتاژ پایین و تجهیزات الکترونیکی.... 300..

بیمه فاسد شدن کالا در سردخانه............. 300

بیمه سازه های تکمیل شده.................. 301

فصل هشتم: بیمه های زیان پولی

بخش اول: بیمه ی اعتبار................... 303

بخش دوم: بیمه ی تضمین.................... 307

بخش سوم: بیمه ی عدم النفع................ 312

فصل نهم: ضمائم

منابع و مآخذ

پنج شنبه 5 5 1396 12:38 صبح
(0) نظر
X